Göm menyn

Stor bredd på forskning om äldre

Hur vill människor bo och leva när de blir äldre? Vilka utmaningar står samhället inför när antalet äldre människor ökar? Hur ska välfärden finansieras? CKS, Centrum för kommunstrategisk forskning, har gjort en översikt över vilken forskning kring äldre och åldrande som pågår vid Linköpings universitet.

Händer.Det visar sig vara drygt 120 olika projekt.

- Det är glädjande att se att det finns så många, säger Anna Elmqvist som gjort rapporten för CKS räkning. Hon var tidigare student vid LiU och vann förra året CKS uppsatspris för sin uppsats om äldre på landsbygd.

Översikten visar på en stor bredd kring forskningsfrågor som rör äldre, många av projekten är tvärvetenskapliga. Här finns studier som handlar om allt ifrån ledarskap och organisation inom äldreomsorgen till enskilda äldres ekonomiska situation och äldre hbtq-personers livserfarenheter.

Med äldre menas i rapporten personer som är 60 plus, i vissa fall något yngre. Anna Elmqvist efterlyser mer studier kring denna grupp.

- Med tanke på att allt fler äldre är friska och aktiva långt upp i åldrarna så skulle det finnas utrymme för mer forskning om dem.

Rapporten lyfter fram inte minst två områden som hittills varit sparsamt utforskade. Det ena rör äldre kopplat till migration och etnicitet. Allt fler utlandsfödda åldras i Sverige och det väcker nya frågor och utmaningar. Det andra handlar om äldre och teknik, däribland teknik inom hemsjukvården, utifrån bland annat etiska perspektiv.

- Jag tror att tekniken har mycket att erbjuda och att den kan vara en bra lösning för en del äldre som vårdas hemma. De kan då uppleva en större trygghet i hemmet och ägna sin tid åt annat än sjukhusbesök. Men för andra fungerar det kanske mindre bra eftersom det i regel krävs en viss vana eller ett intresse för att hantera teknik. Den tänkta tryggheten ersätts kanske istället av en osäkerhet, säger Anna Elmqvist.

Dessutom finns det en risk för att människor blir mer ensamma och isolerade när den personliga kontakten i vården skärs ner.

- Kanske ska man inte ha en övertro på tekniken som omvårdare i sig, utan se den som ett hjälpmedel för omvårdnad.

Ett annat forskningsfält hon lyfter fram handlar om äldres delaktighet, däribland ett europeiskt projekt som handlar om värdighet, självbestämmande och livskvalitet i vården av äldre.

- Äldre människor har ofta behov av vård men de har också rätt till integritet och att leva sitt liv på ett värdigt sätt. Det här är oerhört viktiga begrepp som jag tror behöver diskuteras mer.

CKS planerar att i höst tillsätta en tjänst med uppgift att bevaka universitetets forskning inom äldreområdet och att involvera politiker och tjänstemän i resultaten.
 

Text: Eva Bergstedt, Foto: Håkan Lindgren


 


2011-06-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08