Göm menyn

Välbesökt utbildningsdag för handledare

Över 100 huvudhandledare inom Landstinget i Östergötland deltog i den stora utbildningsdagen som ägde rum i torsdags förra veckan. Konferensen hölls på hotell Ekoxen och temat var ”Bedömning och studentcentrerat lärande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)".

Konferens för handledare.
Det var sjätte året i rad som konferensen hölls. Bakom arrangemanget stod kliniska adjunkter, vilka har till uppgift att förbereda huvudhandledarna på att bedöma och bemöta studenter med olika bakgrund utifrån studentcentrerat lärande.
Dagen inleddes av Mats Hammar, dekanus på  Hälsouniversitetet och Mats Uddin, HR-direktör i Landstinget. Båda poängterade vikten av samverkan mellan Hälsouniversitetet och Landstinget.
– Kompetenta handledare är en förutsättning för en fungerande VFU. Bedömning och återkoppling är enormt viktigt och kraftigt inlärningsstimulerande, sa Mats Hammar.
– Jag är stolt över det goda samarbetet mellan Hälsouniversitetet och Landstinget och över att se att så många huvudhandledare på den här konferensen, sa Mats Uddin.
 

Håkan Hult, professor i pedagogik på Pedagogiskt centrum, fortsatte med en föreläsning på temat ”Bedömning, myndighetsutövning och medmänsklighet”.

– Mycket stor pedagogisk verksamhet bedrivs inom LiÖ och det finns mycket tyst kunskap inom vården. Handledarna genomför sitt arbete enligt vedertagna metoder utan att alltid vara medvetna om att det ingår stora delar pedagogik, sa han.
Ett område han betonade var också att studenterna på VFU kommer från de olika generationerna x, y och z, vilket har betydelse för handledningens utformning.
– Det är viktigt  att studenten blir sedd, är ett naturligt inslag på arbetsplatsen och behandlas som en i arbetsgruppen. Utgångspunkten för handledning och återkoppling/bedömning kan se olika ut. Är det personen, prestationen och/eller professionen? Det är komplexa bedömningssituationer som handledaren står inför och det viktiga är att handledaren stödjer studenten så att målen nås. Bedömning av studenten färgas av det professionella förhållningssättet på VFU-platsen, sa Håkan Hult.
 

Gerd Röndahl, klinisk lektor på Genus och Hälsa vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) inledde eftermiddagen. Hon föreläste på temat ”Mångfald och bedömning: studenter med annan kulturell bakgrund”.

– Studenter med olika kulturell bakgrund är väldigt värdefulla och behövs i dagens Sverige. De förmedlar sin kunskap på ett annorlunda sätt. Studenterna själva ansvarar för att de får det stöd de är berättigade till bland annat under VFU. Handledaren finns där som en tillitsfull person som ger stöd, sa hon.

Eftermiddagen fortsatte sedan med gruppdiskussioner. Diskussionsfrågorna handlade om hur handledare ser på lärande och bedömning ur olika infallsvinklar. Avslutningsvis genomfördes en presentation av vad grupperna hade kommit fram till. Konferensen avslutades med ett tack till de deltagande huvudhandledarna för det viktiga arbete de utför samt utvärdering av dagen.
 

Text: Lisbeth Rehnström och Karin Rondahl 
 


2011-03-22Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08