Göm menyn

Tio miljoner till arbetslivsforskare vid Hälsouniversitetet

Åsa Tjulin

Åsa Tjulin

Tre forskare vid Hälsouniversitetet får merparten av de 16 miljoner som AFA Försäkringar delar ut inom området "Arbetslivsinriktad rehabilitering”.

Det är Elsy Söderberg, Gun Johansson och Åsa Tjulin, samtliga verksamma vid Institutionen för medicin och hälsa, som fått forskningspengar från AFA.

Sociala kontakter under sjukfrånvaron

Åsa Tjulin, har beviljats 2.8 miljoner kronor av AFA Försäkring för att studera om bra kontakt mellan en sjukskriven individ och arbetsplatsen leder till kortare sjukfrånvaro.

En bra kontakt mellan arbetsplats och den sjukskrivne under frånvarotiden antas underlätta återgång i arbete, men det saknas studier och vetenskapligt stöd som styrker detta. Projektet ska undersöka vilken betydelse kontakter mellan den sjukskrivne och chefen och arbetskamraterna på arbetsplatsen har och hur dessa påverkar sjukskrivningstidens längd. Studien förväntas ge kunskap om vilka aspekter som är viktiga i relationen mellan sjukskriven person, arbetskamrater och chef. Leder bra kontakt till kortare sjukskrivning?

Studien ska genomföras i Östergötland och Jämtlands län i samarbete mellan forskare och arbetsgivare. I den kvantitativa studien sker datainsamling via enkäter vid olika tillfällen, från sjukskrivning i 60 dagar till att de har återgått i arbete eller inte efter 180 dagar. Den kvalitativa studien görs med hjälp av ett 50-tal intervjuer med både chefer arbetskamrater och sjukskrivna.

Rörlighet på arbetsmarknaden bland sjukskrivna

Sjukskrivnas möjligheter att vara rörliga på arbetsmarknaden kan vara en viktig del i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Gun Johansson får 3.3 miljoner kronor för att studera detta område.

Projektet ska studera sjukskrivnas möjligheter att få tillträde till eller kvarstå i arbete på olika delar av arbetsmarknaden och om nyanställningar och avgångar från företag sammanhänger med sjukfrånvaro. Dessutom kommer projektet att studera om arbetsbyte påverkar möjligheten att behålla ett arbete efter lång sjukskrivning.

- Hög sjukfrånvaro i en organisation betraktas ofta som en indikator på dåliga arbetsförhållanden. En alternativ tolkning är att det speglar en arbetsgivare som är välkomnande mot sjukskrivna, säger Gun Johansson, Att kommuner och landsting har högre sjukfrånvaro än andra sektorer behöver inte spegla att de är sämre arbetsgivare.

Att ta tillvara förmåga – trots begränsning

Hur får man bäst tillbaka sjukskrivna i arbete? Elsy Söderberg får 2,9 miljoner till sin forskning för att öka kunskapen om The Strenghts model, som tycks vara ett framgångsrikt sätt att få tillbaka sjukskrivna till arbetslivet.

The Strenghts model går ut på att den som samordnar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kring en sjukskriven person ska uppmuntra till samverkan mellan olika aktörer för klientens bästa. Fokus ligger på att individen får hjälp med att ta tillvara sina egna förmågor och möjligheter och att man får stöd att ta del av samhällets resurser. Det har bedrivits forskning på Strenghts model som har visat goda resultat, men studierna har inte utvärderats vetenskapligt. Det behövs mer vetenskapligt underlag för att kunna påvisa att modellen ger god effekt.

Studien omfattar 100 långtidssjukskrivna i Östergötland med besvär från rörelseorganen eller stressrelaterade problem. De slumpas till antingen en grupp där man använder The Strength model eller en kontrollgrupp som får traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering.


2010-03-29Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08