Göm menyn

Hur nöjd är du?

NSI

Nöjd-Student-Index (NSI) är en webbaserad enkät som kommer att skickas till alla studenter som läser minst 22,5 hp och studerar på sin andra termin vårterminen 2010. Syftet är att ta reda på hur nöjda LiUs studenter är med sin arbetsmiljö när det gäller exempelvis studentinflytande, lika villkor och praktiska saker som tillgång studieplatser och grupprum.

LiU genomförde den första NSI:n 2008 och då var åtta av tio studenter nöjda med livet på LiU, även om det fanns områden för förbättring.

Efter att enkäten genomfördes år 2008 har Hälsouniversitetet jobbat med följande punkter:

- Förbättra och förtydliga informationen om utbildningens upplägg och de krav som ställs

- Utbilda och inspirera fler basgrupps- och VFU-handledare som kan vara ett stöd i studierna och som är bra på återkoppling och tydlighet

- Bättre tillgång till studieplatser och matplatser

Resultaten kommer att fungera som underlag för beslut som exempelvis berör lokalplanering, utbildningsfrågor eller hur LiU skall jobba så att alla studenter bemöts på lika villkor.

Svaren kommer att leda till förbättringar som ökar möjligheten för dig och kommande studenter att lyckas med men också trivas med sina studier vid Linköpings universitet. För att vi ska veta vilka förbättringar som krävs för att uppnå detta, är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten.

Det kommer att lottas ut 20 st I-pod Shuffles till dem som svarat, baserat på antalet studenter på respektive campus.

Svarsperioden sträcker sig mellan den 10-30 mars. Enkäten skickas ut via studentmailen och är konfidentiell. Undersökningen är utformad av och kommer att bearbetas av ett externt företag, Synovate, för att studenternas anonymitet ska säkras.

Mer om årets undersökning och tidigare resultat kan du läsa på:


2010-03-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08