Göm menyn

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

En projektledning och omorganisationsstöd kommer att tillsättas som ser till att kärnverksamheten inte berörs i onödan, så att kvaliteten i våra utbildningar inte påverkas och en god arbetsmiljö för våra medarbetare bevaras under omorganisationen.

I en förankrings- och modifieringsprocess kommer fakultetsledningen och fakultetsstyrelsen dels att beakta remissvaren och dels föra en breddad och fördjupad dialog med ämnesföreträdare, avdelnings- och enhetschefer och administratörer inom avdelningarna, samt ledningen för strategiområdena. Därutöver är mötena självklart också öppna för andra intresserade medarbetare.

Konstruktiva förslag

Dialogerna kommer att gå ut på att grupperna ger konstruktiva förslag på hur vi bäst gör en fördelning av vår verksamhet på två institutioner.

Medicinska fakulteten har utmaningar kring ekonomin för utbildningarna. Det finns behov av besparingar samtidigt som pedagogik och kvalitet behöver utvecklas, och lärarnas tid för forskning och kompetensutveckling behöver utökas.

I nuvarande organisation har de två största utbildningar, läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet, strukturella problem med stora olikheter mellan institutionerna som skapar merarbete och ekonomisk osäkerhet. Samtidigt ökar pressen från nationellt håll på bland annat ökad akademisk närvaro. I utvärderingen av klinisk forskning (ALF) framkom kritik av fakultetens komplicerade organisation.

"Strukturer som jobbar med oss"

– Vi behöver skapa en likartad och funktionell process för fördelning av utbildningsuppdrag och ekonomi mellan och inom de två institutionerna, säger Johan D Söderholm, dekanus på Medfak. 
– För att långsiktigt kunna ha en positiv utveckling behöver vi kunna arbeta gemensamt och smidigt inom Medfak, såväl mellan institutioner som gentemot hälso- och sjukvården. Därför behöver vi ta till vara den möjlighet vi nu har fått att bilda två rena Medfak-institutioner med bästa kvalitet i kärnverksamheten som ledord och där strukturerna jobbar med oss, inte mot oss.


2018-10-31
Plats 23 för Ida Kåhlin på ”Maktlistan”

Ida Kåhlin, lektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, har klättrat till plats 23 på Dagens Medicins lista över sjukvårdens hundra mäktigaste personer.

Medicinska fakulteten föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten föreslår en ny organisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen. Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU.

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december. Detta då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar.

Publiceringstips v 7

Skall jag göra om min fullängds originalartikel till ett Letter? Det blir allt vanligare att prestigefyllda tidskrifter ber författarna till en studie att korta artikeln och istället publicera den som Letter eller Letter to the Editor.

Nyhetsarkiv

2019

2018

2017


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-01