Göm menyn

Om programmet

ekolvMedicinsk Biologi grundades 1997 och är en biomedicinsk utbildning som kombinerar biologi, kemi och medicin. Utbildningen ger efterfrågade kunskaper om hur dessa discipliner kan kopplas till och tillämpas inom medicinsk forskning och praktik.

Programmet har en medicinsk och humanbiologisk profil som bygger på såväl grundforskning som translationell medicinsk forskning där preklinisk vetenskap integreras med klinisk vetenskap. Den kompetens som finns inom medicinska fakultetens olika forskningsområden utnyttjas i föreläsningar och laborationer som exempelvis inflammation, cancer, systemneurobiologi, regenerativ medicin och molekylärmedicin. Under utbildningen integreras ett kritiskt förhållningssätt i biomedicinsk vetenskap där innovativa idéer granskas i ett samhälleligt och kommersiellt perspektiv.

Biomedicinarutbildningarna i Sverige motiveras av behovet av en gränsöverskridande utbildning i naturvetenskap och medicin. Det finns en allt större efterfrågan på tvärvetenskaplig bred kompetens, det vill säga naturvetenskap kombinerat med exempelvis IT, teknik, kommunikation, juridik, företagsekonomi, försäljning, projektledning eller klinisk forskning (NATURVETARES ARBETSMARKNAD & TRENDER 2014). Medicinsk Biologi uppfyller branschens efterfrågan av utlandserfarenhet och språkkompetens, liksom kunskap om hur man för ut en produkt på marknaden inom life-science.

Vi lär våra studenter att identifiera medicinska idéer ur ett kommersiellt perspektiv

Strimman bioentreprenörskap ger studenterna tillfälle att se på den forskningsverksamhet de fått kontakt med ur ett kommersiellt perspektiv. Kursen ska stimulera studenterna till att se vilka möjligheter som finns att kommersialisera upptäckter och idéer inom det biomedicinska forskningsområdet. Studenterna tränas i att presentera sin idé ur en kommersiell synvinkel i grupp och individuellt. Kursen ska vidare ge studenterna en inblick i karriärvägar som finns för biomedicinare som företagare som alternativ till de rent akademiska.

Hur möter vi efterfrågan av internationellt erfarna studenter inom biomedicin?

För att möta behovet av biomedicinare med utlandserfarenhet och språkkompetens ges termin sex på engelska där våra studenter kan läsa en termin utomlands men vi har även möjlighet att ta emot studenter från andra länder.

Hur är undervisningen vid Medicinsk Biologi upplagd?

Programmet består av terminslånga kurser där traditionella ämnen flätas samman för att skapa en biomedicinsk helhetssyn.

I praktiken innebär detta att du under samma kurs bearbetar biomedicinska problem ur biokemiska, cellbiologiska, fysiologiska, patologiska, toxikologiska och farmakologiska perspektiv. Under hela programmet kombineras dina kunskaper med avancerade laborativa moment och modern laboratorieteknik. Detta gör att du förvärvar både teoretisk och metodologisk kompetens inom det biomedicinska området.

Mot slutet av utbildningen får du även arbeta med projektledning. Vår pedagogik bygger på problembaserat lärande (PBL) som ger dig kontinuerlig träning i att söka information för att kunna bearbeta biomedicinska frågeställningar ur olika perspektiv, problemlösning och teamarbete vilket är viktiga förmågor i det framtida arbetslivet.  


Sidansvarig: susanne.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-22