Göm menyn

Kort om läkarutbildningen vid Medicinska fakulteten

En modern läkarutbildning

Läkarprogrammet etablerades 1986 och var banbrytande då med användningen av problembaserat lärande (PBL) som grund. Idag erbjuder vi ett brett urval av innovativa studentaktiverande utbildningsmoment. 

Läs mer

PBL vid läkarprogrammet

PBL på läkarutbildningen kunde även kallas patientbaserat lärande då utgångspunkten till lärandet oftast är knyten till en verklig klinisk situation eller patientfall. Denna pedagogiska modell är vetenskapligt väldokumenterad.

Läs mer

Ämnesintegrerad undervisning 

Läkarprogrammet har en noggrant utarbetad studieplan för att studenten skall uppnå medicinska kunskaper och färdigheter och därtill en sådan personlig och professionell utveckling som krävs i yrkeslivet.

Läs mer

Hållbar student

Läkarprogrammet introducerar 2021 ämnet Hållbar student. Kunskap om fysisk och psykisk hälsa integreras med färdigheter att göra beteendeanalys och tillämpa aktiva copingstrategier. Hållbar student syftar till att lära sig hantera utmanade situationer under både teoretiska studier och praktik i vården samt att bli hållbar som läkare.

 


En modern läkarutbildning 

I samband med att Hälsouniversitetet (HU, numera Medicinska fakulteten) grundades 1986 startade även Läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Läkarutbildningen på HU var den andra läkarutbildningen i Europa som konsekvent tillämpade problembaserat lärande (PBL). Läkarprogrammet vid Linköpings universitet hade fokus på och utvecklat studentaktiverande undervisningsformer ända sen dess.

 

Läkarutbildningen har fått flera utmärkelser. Vid Högskoleverkets utvärdering av läkarutbildningarna i Sverige fick läkarprogrammet vid Linköpings universitet bäst värdering 1997 och 2007. Läkarutbildningen tilldelades även det prestigefulla priset ”Framstående utbildningsmiljö” av Högskoleverket 2007. Våra alumni har presterar högt och klarat den sk. AT-provet med bäst resultat mellan 1995 och 2015.

 

Studierna på Läkarprogrammet vid Linköpings universitet är krävande, men också stimulerande och personlighetsutvecklande. ”Lite tuffare – mycket roligare” sade man redan vid starten 1986. Utbildningens upplägg är i linje med modern pedagogisk forskning och präglas av studentens ansvar för studierna.

 

För att säkerställa en läkarutbildning av högsta kvalitet och möta framtidens behov inom hälso-och sjukvården genomfördes höstterminen 2016 en revision av utbildningen. Nya sätt att arbeta studentcentrerat och problembaserat som alla bygger på studenternas delägarskap och självstyrning, interaktion, meningsfulla sammanhang och medvetenhet om det egna lärandet infördes. För att säkra högsta kvalitet i de kliniska, verksamhetsförlagda, delarna av Läkarutbildningen regionaliserades utbildningen till de tre sjukvårdshuvudmännen i sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland) med huvudstudieorter i Jönköping, Kalmar, Norrköping och Linköping.

Från och med höstterminen 2021 blir samtliga Läkarprogram i Sverige sexåriga och legitimationsgrundande. Läkarlegitimationen innebär att studierna har utökats avseende professionell utveckling, medicinskt beslutsfattande, praktiska färdigheter och kliniska förmågor. Utbildningen har anpassats till det ökade kravet på att läkare efter examen ska kunna uppvisa sådan färdighet som fordras för läkarlegitimation.

PBL vid läkarprogrammet

Utbildningar som har PBL som pedagogisk modell kan ha väldigt olika upplägg. Läkarutbildningen håller sig till en modell som är vetenskapligt dokumenterad.

 

För att lärandet skall ske i ett meningsfullt sammanhang utgår studierna redan från termin 1 från verklighetsnära situationer/patientfall. Sju till åtta studenter bildar en s.k. basgrupp, som har en lärare som handledare och träffas två timmar två gånger per vecka. Gruppen tar gemensamt ansvar för studiernas inriktning i relation till de mål som finns för varje termin. Scenarier  används också som utgångspunkt för uppföljande seminarier där studenterna får träna sig i att applicera sina kunskaper i kliniska situationer.

Studenten har ansvar för sitt eget lärande och för att bidra till att gruppens arbete fungerar. Basgruppsarbetet utvärderas kontinuerligt och studenterna tränar att ge och ta konstruktiv återkoppling och att själva utvärdera sina insatser.

 

Utöver basgruppsaktiviteter tränas patientkonsultation tidigt i utbildningen. Senare i utbildningen tränar studenten i simulerad miljö på färdigheter och kliniskt beslutfattande med patientfall som utgångspunkt före deltagandet i kliniska placeringar.

Åter till toppen

Ämnesintegrerad undervisning

Som legitimerad läkare bör man kunna se helheten dvs. kunna ta hand om en medmänniska som har en eller flera olika, relaterade eller icke relaterade besvär. Genom att studierna utgår från scenarier som är relevanta för yrkesrollen läser man traditionella ämnen såsom anatomi, histologi, fysiologi och sjukdomslära integrerat. Utbildningens innehåll är organiserat i ämnesintegrerade teman. Alla teman återkommer flera gånger under utbildningstiden vilket säkerställer integration mellan kurserna samt successivt ökande komplexitet av kunskaperna. De scenarier som basgrupperna arbetar med är digitaliserade och innehåller realistiskt material.

 

På den första terminen finns ett interprofessionellt moment (samarbete med andra yrkeskategorier inom sjukvården) som är gemensamt för alla grundutbildningar vid Medicinska fakulteten (Medfak). Samverkan mellan Medfak:s utbildningsprogram sker även under termin 9 och termin 11.  Lagarbete i kliniska situationer tränas särskilt under verksamhetsförlagd utbildning vid gemensamma undervisningsavdelningar, som drivs av studenterna med ansvarig personal som handledare.

 

På Läkarutbildningen träffar studenten patienter redan under det första året. Den s.k. ”Strimma Patientkonsultation” innebär att man de första fyra terminerna får öva sig i konsultationsteknik. Målet är att lägga grunden för god kommunikation med patienter och anhöriga, vilket har stor betydelse för läkarens arbete. Momentet återkommer i undervisningen i mera komplexa situationer under termin 9.

 

Programmet omfattar tolv kurser som vardera utgörs av en termin. De första fem terminerna är studierna förlagda till Linköping, men vissa moment som exempelvis ”Strimma Patientkonsultation” kan genomföras på andra orter. Termin 1 och 2 fokuserar på viktiga begrepp och mekanismer inom basvetenskaper relaterat till verkliga situationer. Under termin 3-5 fortsätter studier av basvetenskaper samtidigt som sjukdomslära och principer för diagnostik och terapi introduceras.

Fr.o.m. termin 6 sker verksamhetsintegrerat lärande (klinisk tjänstgöring) inom olika medicinska specialiteter omväxlande med teoretiska studier och studenterna flyttar till en av utbildningens fyra huvudstudieorter, Jönköping, Kalmar, Linköping eller Norrköping. Verksamhetsförlagd utbildning förekommer både på sjukhus och i primärvården och kan under vissa perioder förläggas till andra orter. Studenten ingår i vårdlag och har en läkare som personlig handledare vid flertalet placeringar. Under termin 8 genomförs ett självständigt vetenskapligt arbete. 

 

Åter till toppen

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2021. För information om tidigare curriculum, klicka här.

 

Länkar

 

LISAM

FF

 


 


 

Framstående utbildningsmiljö


 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-16