Göm menyn

Förtydligande av lärandemål för kurserna

 

Lärandemålen anges i kursplanerna och dessa "förtydligande av lärandemål" kan ses som en studiehandledning för att underlätta studentens lärande. Målen innefattar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Målen är indelade i tre domäner: Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessa är i sin tur indelade i tre taxonomiska nivåer. 

För lärandemålen svarar temagrupperna i samverkan med ämnesföreträdare. Ändringar i målen görs av temagrupp vilken sedan lämnar det vidare till curriculumsamordnare som tillser att korrekt version av målen ligger ute på hemsidan. Synpunkter på lärandemålen lämnas till ansvarig temagrupp. 

 

Läkarrollen och biologisk funktion (Termin 1)

Biologisk funktion (Termin 2)

Hälsa och sjukdom 1 (termin 3)

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-01