Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Studiesocial kommittén

Kommittén består av programansvarig, biträdande programansvarige, studievägledare, en lärarrepresentant och en studerande representant. Dess medlemmar arbetar under tystnadsplikt på uppdrag av utbildningsansvarige.
Kommittén träffas två gånger per termin . Studenter kan förvänta dig besked inom två dagar efter att kommittén har tagit beslut.

 

Den studiesociala kommittén handlägger de ansökningarna som inte ryms inom prioriterings listan, se prioriteringslistan.

 

Tillsammans med ansökan ska även ett intyg bifogas som styrker de åberopade skälen.( intyget ska vara max ett år gammal)


Vid sjukdom ska intyg från specialistläkare bifogas (specialistbedömning om aktuell sjukdomsbild, prognos, samt ställningstagande till behövlig vårdnivå)
Om du är förälder med hemmavarande barn, och då har prio 1, men har ett behov av att prioriteras till en specifik ort, och då undvika dagpendling kan du ansöka om detta till studiesociala kommitteen. Skäl som kan godtas är till exempel om du är ensam vårdnadshavare eller om du har en partner som veckopendlar.   

Forskningsamanuenser, registrerade doktorander kan ansöka om prioritering för att kunna genomföra sin forskning på specifik ort.( bifoga antagning/anställningsbesked)

Andra ärenden som kan tas upp är:

  • Dispensärenden
  • Olika former av studiestöd
  • Prioritering till VFU-ort
  • Särskilda skäl för prioritering till huvudstudieort under senare delen av programmet

 

Ansökan skickas till studievägledaren lilian.alarik@liu.se.

Ärenden ska vara inlämnade till studievägledaren senast 15 april respektive 15 oktober

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. För information om senare curriculum, klicka här.

 

Länkar

Spela in

 

LISAM

FF

 

Edit
 


 

Framstående utbildningsmiljö


 


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-13