Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Kort om läkarutbildningen vid Medicinska fakulteten

Start 1986

Är historiken viktig? Ja, vi anser det och har lång erfarenhet av innovativa utbildningsmoment. Det kräver stora insatser att både starta och utveckla s. k. problembaserat lärande (PBL).

Läs mer

Hur går PBL till vid läkarprogrammet?

Utbildningar som omtalas som problembaserat lärande kan ha väldigt olika uppläggningar. Läkarprogrammet håller sig till en modell som är vetenskapligt dokumenterad.

Läs mer

Hur är undervisningen vid läkarprogrammet upplagd?

Läkarprogrammet har en noggrant utarbetad studieplan för att studenten skall uppnå medicinska kunskaper och färdigheter och därtill en sådan personlig och professionell utveckling som krävs i yrkeslivet.

Läs mer

Vad tidigare studenter och andra utvärderare tycker om utbildningen

Vi är stolta och glada för de positiva utvärderingar som tidigare studenter samt nationella och internationella utvärderare har givit programmet och arbetar alltid på att förbättra oss.

Utvärderingar

 

 


Start 1986

En fullständig läkarutbildning i Linköping startade 1986 då Hälsouniversitetet (HU, Numera Medicinska fakulteten) grundades. HU var den andra läkarutbildningen i Europa som konsekvent började tillämpa problembaserat lärande. På detta och andra områden som beskrivs nedan har HU varit en föregångare för andra utbildningar i landet.

Vid Högskoleverkets utvärdering av läkarutbildningarna i Sverige 1997 intog Linköpings universitet en klar förstaplats och även i motsvarande utvärdering 2007 fick läkarprogrammet vid Linköpings universitet bäst värdering. I december 2007 fick läkarutbildningen det prestigefulla priset ”Framstående utbildningsmiljö” av Högskoleverket. Vid analys av samtliga prov efter läkares allmäntjänstgöring som genomförts mellan 1995 och 2015 har det framkommit att läkare examinerade från Linköpings universitet har bäst resultat.

Studierna på läkarprogrammet vid Linköpings universitet är krävande, men också stimulerande och personlighetsutvecklande. ”Lite tuffare – mycket roligare” sade man redan vid starten 1986. Utbildningens upplägg är i linje med modern pedagogisk forskning och präglas av studentens ansvar för studierna.

För att säkerställa en läkarutbildning av högsta kvalitet och möta framtidens behov inom hälso-och sjukvården genomförs fr.o.m. höstterminen 2016 en revision av utbildningen. Nya sätt att arbeta studentcentrerat och problembaserat som alla bygger på delägarskap och självstyrning, interaktion, meningsfulla sammanhang och medvetenhet om det egna lärandet införs. Större fokus riktas mot studenternas professionella utveckling samt avseende medicinskt beslutsfattande och praktiska färdigheter. Betydelsen av första linjens sjukvård betonas och utbildningen anpassas också till ökande krav på att läkare efter examen ska visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Hur går PBL till vid läkarprogrammet?

Utbildningar som omtalas som problembaserat lärande kan ha väldigt olika upplägg. Läkarprogrammet håller sig till en modell som är vetenskapligt dokumenterad.

För att lärandet skall ske i ett meningsfullt sammanhang utgår studierna redan från termin 1 från verklighetsnära situationer/patientfall. Sju till åtta studenter bildar en s.k. basgrupp, som har en lärare som handledare och träffas två timmar två gånger per vecka. Gruppen tar gemensamt ansvar för studiernas inriktning i relation till de mål som finns för varje termin. Scenarierna används också som utgångspunkt för uppföljande seminarier där studenterna får träna sig i att applicera sina kunskaper i kliniska situationer.

Studenten har ansvar för sin egen inlärning och för att bidra till att gruppens arbete fungerar. Basgruppsarbetet utvärderas kontinuerligt och studenterna tränar att ge och ta återkoppling och att själva utvärdera sina insatser.

Hur är undervisningen vid läkarprogrammet upplagd?

Genom att studierna utgår från scenarier som är relevanta för yrkesrollen läser man traditionella ämnen såsom anatomi, histologi, fysiologi och sjukdomslära integrerat. Utbildningens innehåll är organiserat i ämnesintegrerade teman. Alla teman återkommer flera gånger under utbildningstiden vilket säkerställer integration mellan kurserna samt successivt ökande komplexitet av utbildningens innehåll. De scenarier som basgrupperna arbetar med är web-baserade och innehåller realistiskt material illustrerat med multimedia.
På den första terminen  finns ett interprofessionellt moment  som är gemensamt för alla grundutbildningar vid Medicinska fakulteten (Medfak). Samverkan mellan Medfak:s utbildningsprogram sker även under termin 9 och termin 11.  Lagarbete i kliniska situationer tränas särskilt under verksamhetsförlagd utbildning vid gemensamma undervisningsavdelningar, som drivs av studenterna med ansvarig personal som handledare.

På Medfak träffar studenten patienter redan under det första året. Den s.k. ”Strimma Samtalskonst” innebär att man de första fyra terminerna får öva sig i kommunikationsteknik. Målet är att lägga grunden för god kommunikation med patienter och anhöriga, vilket har stor betydelse för läkarens arbete. Momentet återkommer med träning i mera komplexa situationer även under termin 9.

Programmet omfattar elva kurser som vardera utgörs av en termin. De första fem terminerna är studierna förlagda till Linköping, men vissa moment som exempelvis ”Strimma Samtalskonst” kan genomföras på andra orter. Termin 1 och 2 fokuserar på viktiga begrepp inom basvetenskaper relaterat till verkliga situationer. Under termin 3-5fortsätter studier av basvetenskaper samtidigt som sjukdomslära och principer för diagnostik och terapi introduceras.

Fr.o.m. termin 6 sker verksamhetsförlagd utbildning (klinisk tjänstgöring) inom olika medicinska specialiteter omväxlande med teoretiska studier på en av utbildningens fyra huvudstudieorter, Jönköping, Kalmar, Linköping eller Norrköping. Verksamhetsförlagd utbildning förekommer både på sjukhus och i primärvården och kan under vissa perioder förläggas till andra orter. Studenten ingår i vårdlag och har en läkare som personlig handledare vid flertalet placeringar. Under termin 8 genomförs ett självständigt arbete. 

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. För information om senare curriculum, klicka här.

 

Länkar

Spela in

 

LISAM

FF

 

Edit
 


 

Framstående utbildningsmiljö


 


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-16