Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Den nya utbildningsplanen

För att säkerställa en läkarutbildning av högsta kvalitet och möta framtidens behov inom hälso-och sjukvården genomförs fr.o.m. höstterminen 2016 en revision av utbildningen. Nya kursplaner kommer successivt att införas och vara fullt implementerade höstterminen 2021. De största förändringarna jämfört med tidigare utbildningsplan är:

 • Programmet kommer även fortsättningsvis att vara organiserat i olika ämnesintegrerade teman, vilka återkommer med ökad grad av komplexitet under utbildningen. Temana kommer delvis att organiseras om och antalet förändras från sju till åtta teman. Avsikten är att förtydliga områden som professionell utveckling, vetenskapligt förhållningssätt, medicinskt beslutsfattande och generalistmedicin.
   
 • Ökat fokus på praktiska färdigheter med progression och simulering.
   
 • Tre stycken interprofessionella moment kvarstår under programmet under vilka läkarstudenterna har gemensamma kursmoment med övriga utbildningar inom Medicinska fakulteten. Det första av dessa moment på termin 1 får delvis nytt innehåll och strukturen görs om så att studenterna vissa veckor studerar halvtid programspecifikt och baserat på dessa studier analyserar frågeställningar som bearbetas på halvtid interprofessionellt. Syftet med detta arbetssätt är att, redan från början av utbildningarna, inkludera generiska kunskaper som är gemensamma för alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård samtidigt som professionsfokus behålls. Under termin 9 sker samverkan med övriga utbildningar på verksamhetsförlagd utbildning inom ramen för de studentdrivna kliniska undervisningsavdelningarna och under termin 11 genomförs ett förbättringsarbete tillsammans med övriga utbildningar inom Medicinska fakulteten.
   
 • Det självständiga arbetet flyttas från termin 6 till termin 8
   
 • Den sista kursen, termin 11, genomgår omfattande revision och fokuserar på allmänmedicin, akutsjukvård, geriatrik och hemsjukvård. Syftet är att studenterna bättre ska kunna integrera kunskaper som de erhållit från andra specialiteter tidigare under utbildningen och vara bättre förberedda för allmäntjänstgöringen (AT) efter examen.
   
 • De sex sista terminerna kommer studenterna att fördelas till en av fyra huvudstudieorter: Jönköping, Kalmar, Linköping, Norrköping. I princip all utbildning, såväl teoretisk som klinisk, kommer att genomföras på respektive huvudstudieort

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. För information om senare curriculum, klicka här.

 

Länkar

Spela in

 

LISAM

FF

 

Edit
 


 

Framstående utbildningsmiljö


 


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-16