Göm menyn

Termin 9 – inlämning och redovisning av självständigt arbete

Vt-20 är sista termin 9 i Läkarprogrammets gamla curriculum. Lisam används för inlämning av det självständiga arbetet. Inga inlämningar får göras via mail. OBS! T9 är sista termin man kan redovisa arbetet enl gällande tröskelregler.

Kontakta i första hand din handledare eller din tentator vid frågor som rör ditt pågående självständiga arbete, i andra hand terminsledningen.

Inlämning av självständigt arbete i Lisam


Ca fyra veckor in på terminen - gäller vid alla terminer - ska det självständiga arbetet (Word) efter samtycke av handledaren vara inlämnat i Lisam tillsammans med granskningsmallen (Word) och intyget om genomfört självständigt arbete signerat av handledaren (pdf). Alla tre dokumenten lämnas in vid ett och samma tillfälle.

Inlämning av självständigt arbete i Lisam kan göras från och med terminsstart och du lämnar in den termin du tänker redovisa. Tentator lämnar endast i mån av tid kommentarer före sista inlämningsdag. Kontrollera redan vid terminsstart att du kommer åt rätt inlämning i Lisam, annars kontakta genast terminsadministratören för T6.

Så här gör du en inlämning i Lisam  

  • Sista inlämningsdag vt-20 av självständigt arbete i Lisam = 17 februari 2020

För sent inlämnat självständigt arbete kommer inte att beaktas eller granskas av tentator innevarande termin.

Gå in i Lisam, välj ”Mina kurser”, din tentators namn, ”Inlämningar” och ”Inlämning självständigt arbete <termin>”. Spara det gjorda arbetet som ett Word-dokument i datorn som sedan laddas upp genom att klicka bläddraknappen (leta sen fram det bland dina filer på datorn). Därefter syns det i Lisam att det har fått status som inlämnad. Kontrollera också att arbetet kanske behöver kompletteras eftersom det inte kommer någon automatisk påminnelse om detta, utan du måste själv gå in och titta i Lisam. 

Använd mallen för försättsblad, kom ihåg sidnummer samt att ni tillhör Linköpings universitet, Medicinska fakulteten även på arbeten som gjorts utomlands. Den populärvetenskapliga sammanfattning samt alla andra delar såsom tabeller ska ligga i samma dokument som arbetet (alltså inte löst).

När arbetet är godkänt av tentator i Lisam kan man inte begära att lämna in en ytterligare reviderad version.

Inlämning av självständigt arbete till termins-administratör


Efter att rapporten har godkänts av tentator mailar du en ren kopia av rapporten - dvs utan tentators kommentarer etc - till terminsadministratören T6 (för arkivering och för vidarebefordran till den student på T11 som ska opponera vid den muntliga redovisningen). Gärna som pdf, men det går även bra i Word-format. Använd e-postadressen T6LAK@liu.se.

Muntlig redovisning av självständigt arbete


  • Muntlig redovisning av självständigt arbete för berörda studenter på T9 vt-20 = 20 april 2020

PGA RÅDANDE DISTANSLÄGE KOMMER DEN MUNTLIGA REDOVISNINGEN AV SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE ATT ERSÄTTAS AV ENSKILDA REDOVISNINGAR MELLAN VARJE STUDENT OCH DENNES TENTATOR. DET BLIR DÄRMED INGEN GRUPPREDOVISNING (VIRTUELL ELLER ANNAN) VT-20.

PM för muntlig redovisning av självständigt arbete

Ta med egen dator med din rapport på. Bjud gärna in din handledare.

I samband med att schemat för redovisningarna mailas ut ca 1-2 veckor innan får du besked om dag och tid för din redovisning.  OBS: obligatorisk närvaro den halvdag som ditt arbete redovisas!

Kontrollera att titeln på arbetet är rätt i Studentportalen när du har presenterat arbetet och det är inrapporterat i LADOK – hör av dig till terminsadministratören om något behöver korrigeras.

 

OBS! Det är alltid tentator som beslutar om en inlämning och redovisning av giltiga skäl ska skjutas upp till senare termin. Om du överenskommer med din handledare om att skjuta på din inlämning och redovisning, måste du i god tid före sista inlämningsdag kontakta tentator för beslut samt meddela terminsadministratören T6. Underlåtelse att göra så leder till att betyg U rapporteras in i LADOK för det själv­ständiga arbetet.

 


Sidansvarig: annacarin.hallin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-20