Göm menyn

Termin 10 ht-20 – inlämning och redovisning av självständigt arbete

Ht-20 är sista termin 10 i Läkarprogrammets gamla curriculum. Om du inte har ett godkänt självständigt arbete behöver du söka dispens för detta till termin 10. Dispens söker du hos programledningen via studievägledare Lilian Alarik. Om du beviljas dispens ska du genast och i god tid meddela T6LAK@liu.se detta samt uppge din tentators namn. Administratören för T6 kommer då att skapa en inlämning för dig i tentators kursrum i Lisam där du lämnar in din rapport med bilagor, se nedan. OBS att inlämning ska ske senast på uppropsdagen den 24 augusti 2020! Därefter vidtar tentator granskning och bedömning, varefter du vid godkänd rapport planeras in för muntlig redovisning enl schema senare på terminen.

Kontakta i första hand din handledare eller din tentator vid frågor som rör ditt pågående självständiga arbete, i andra hand terminsledningen.

Inlämning av självständigt arbete i Lisam till tentator


Senast på uppropsdagen den 24 augusti 2020 ska det självständiga arbetet (Word) efter samtycke av handledaren vara inlämnat i Lisam tillsammans med granskningsmallen (Word) och intyget om genomfört självständigt arbete signerat av handledaren (pdf). Alla tre dokumenten lämnas in vid ett och samma tillfälle.

Så här gör du en inlämning i Lisam 

För sent inlämnat självständigt arbete kommer inte att beaktas eller granskas av tentator.

Gå in i Lisam, välj ”Mina kurser”, din tentators namn, ”Inlämningar” och ”Inlämning självständigt arbete <termin>”. Spara det gjorda arbetet som ett Word-dokument i datorn som sedan laddas upp genom att klicka bläddraknappen (leta sen fram det bland dina filer på datorn). Därefter syns det i Lisam att det har fått status som inlämnad. Kontrollera också att arbetet kanske behöver kompletteras eftersom det inte kommer någon automatisk påminnelse om detta, utan du måste själv gå in och titta i Lisam. 

Använd mallen för försättsblad, kom ihåg sidnummer samt att ni tillhör Linköpings universitet, Medicinska fakulteten även på arbeten som gjorts utomlands. Den populärvetenskapliga sammanfattning samt alla andra delar såsom tabeller ska ligga i samma dokument som arbetet (alltså inte löst).

När arbetet är godkänt av tentator i Lisam kan man inte begära att lämna in en ytterligare reviderad version.

Inlämning av självständigt arbete till terminsadministratör


Efter att rapporten har godkänts av tentator mailar du en ren kopia av rapporten - dvs utan tentators kommentarer etc - till terminsadministratören T6 för arkivering. Gärna som pdf, men det går även bra i Word-format. Använd e-postadressen T6LAK@liu.se.

Muntlig redovisning av självständigt arbete


  • Muntlig redovisning av självständigt arbete för berörda studenter på T10 ht-20 = 23 november 2020

PM för muntlig redovisning av självständigt arbete

Ta med egen dator med din rapport på. Bjud gärna in din handledare.

I samband med att schemat för redovisningarna mailas ut ca 1-2 veckor innan får du besked om dag och tid för din redovisning.  OBS: obligatorisk närvaro den halvdag som ditt arbete redovisas!

Kontrollera att titeln på arbetet är rätt i den slutligt godkända versionen. Hör av dig till terminsadministratören för T6 om något behöver korrigeras.

 

 


Sidansvarig: annacarin.hallin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-26