Göm menyn

Examination

Gäller för studenter som skriver kontrakt fr o m ht-12.

Obligatoriska moment omfattar aktivt deltagande i undervisningsaktiviteter såsom basgrupp, inlämningsuppgifter, seminarium, klinisk praktik, övriga patientrelaterade moment, färdighetsträning och integrationsmoment med andra utbildningar vid Medicinska fakulteten. I kontakten med patienter skall studenten visa lämplighet för läkaryrket. Bedömning av obligatoriska moment sker fortlöpande under delkurserna.

Obligatoriskt moment termin 6


Efter intyg från handledare om att hela eller huvuddelen av det självständiga arbetet fullgjorts får studenten 30 högskolepoäng för fullgjort obligatoriskt moment. Efter godkänd redovisning rapporteras godkänt slutprov för momentet (0 högskolepoäng).

Skriftlig redovisning av det självständiga arbetet


Under termin 7 (och i förekommande fall även termin 8 och 9) lämnas en skriftlig rapport in i Lisam till den i T5 tilldelade tentatorn efter skriftligt samtycke av huvudhandledaren att lämna rapporten för granskning i form av intyg om genomfört självständigt arbete samt granskningsmall. I normalfallet lämnas rapporten in under T7, i annat fall ska detta skriftligen motiveras på kontraktsblanketten. Uppstår försening så att arbetet inte slutförs under T7 ska tentatorn omgående meddelas av studenten. Rapporten granskas av tentatorn, som kan kräva ytterligare kompletteringar innan rapporten slutligen godkänns. Godkänd skriftlig rapport är ett krav för den muntliga redovisningen.

Muntlig redovisning av det självständiga arbetet


Det självständiga arbetet redovisas muntligt vid ett schemalagt seminarium, under 15 minuter, följt av opponering 10 min och slutligen 5 minuter avsatta till frågor från auditoriet. Genomförandet av denna redovisning bedöms med godkänt eller underkänt. Opponeringen ingår i Stadium III-examinationen och inte i examinationen av det självständiga arbetet.

 


Sidansvarig: annacarin.hallin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-10