Göm menyn

FakultetskanslietSandbäcksgatan 7

 

Postadress:
Medicinska fakultetens kansli
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Besöksadress:
Sandbäcksgatan 7
581 83 Linköping

 


Vi som jobbar här


Ledning

Anette Philipsson, kanslichef
Anette Philipsson är kanslichef. Kanslichefen hanterar de administrativa frågorna inom fakulteten. Hon medverkar i flera organ såsom fakultetsledningen, Medfaks ledningsråd, LiUs kanslichefsgrupp och de organ som verkar för samverkan inom Region Östergötland och hela Sydöstra sjukvårdsregionen.
Telefon:  013-28 23 44


Kerstin Levin, biträdande kanslichef
Kerstin Levin är biträdande kanslichef och leder det dagliga arbetet på kansliet. Hon ansvarar också för samordningen av fakultetens kvalitetsarbete inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.
Telefon: 013-28 21 13


MEDARBETARE


Anna Alexandersson, samordnare
Anna Alexandersson är kontaktperson för Regionala etikprövningsnämnden i Linköping och arbetar med administrativt stöd till nämnden med inriktning mot medicinsk forskning. Hon arbetar även med nämndens ekonomiadministration.
Telefon: 013-28 27 76


Anita Larsson, koordinator
Anita Larsson arbetar med administrativt stöd och service till fakultetsledningen med inriktning mot grundutbildningsfrågor. Hon är sekreterare i utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå och forsknings- och forskarutbildningsnämnden.  Hon är även ansvarig för fakultetens sidor i LiU:s regelsamling samt kontaktperson avseende fakultetens forskningsfonder.
Telefon: 013-28 22 15


Christina Lundgren, samordnare
Christina Lundgren samordnar, bereder och handlägger anställningsärenden gällande nyrekryteringar samt fungerar som sekreterare i anställningsnämnden för rekryteringsärenden.
Telefon: 013-28 21 49


David Arnesson, controller
David ansvarar för budgetprocessen och arbetar även med verksamhets- och ekonomiska prognoser samt tar fram ekonomiska underlag till ledningen. Han ansvarar även för att ta fram och presentera många av de nyckeltal inom grundutbildning och forskning som fakulteten använder som besluts- och budgetunderlag.
Telefon: 013-28 23 02


Elin Wistrand, samordnare
Dekanus sekreterare
Tel: 013 28 22 41


Ewa Westny, samordnare
Ewa Westny arbetar med administrativt ansvar för utbildningsdatabasen med olika typer av kurser inklusive program-/fristående kurskatalogen. Ewa ansvarar även för LiU:s centrala utvärderingssystem inom Medicinska fakulteten, vilka används för att utvärdera program, kurser och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ewa arbetar också som LiU:s samordnare för SK-kurserna samt med fakturahantering.

Telefon: 013-28 20 97


Johan Jäger, informatör

Johan Jäger ansvarar för Medicinska fakultetens informationsarbete när det gäller studentrekrytering. 
Telefon: 013 - 28 46 45


Lena Jonsson, samordnare
Lena Jonsson ansvarar för kontohantering, programvaror, licenser och datorinköp. Hon arbetar även med leverantörsfakturor, kundfakturering och omföringar.  Hon är även it-ansvarig.
Telefon: 013-28 20 25


Maria Leijon, ekonom

Maria Leijon ansvarar för redovisningsfrågor inom Medfak-Gemensamt och arbetar bl a med ekonomiuppföljning, bokslut och budget.
Telefon: 013-28 22 55


Margaretha Birgerson, samordnare
Margaretha Birgerson handlägger forskarutbildningsfrågor. Det innebär bl a att hon tar emot bokning av tid för disputation och licentiatseminarium, administrerar utskicken till betygsnämnder, utfärdar examensbevis på forskarnivå och administrerar forskarutbildningskurser.
Telefon: 013-28 20 35


Daniel Windre, kommunikatör
Daniel Windre ansvarar för Medicinska fakultetens informationsarbete. Det innebär bland annat nyheter för Medicinska fakultetens webb,  populärvetenskapliga föreläsningar, trycksaksproduktion och forskningsinformation.
Telefon: 013-28 17 52

 


 

Regionala etikprövningsnämnden

Regionala etikprövningsnämndens webbplats


Kontakt

Postadress:
Medicinska fakultetens kansli

Linköpings universitet
581 83 Linköping

Besöksadress:
Sandbäcksgatan 7
581 83 Linköping

Telefon:
Linköping (Region Östergötland växel): 010-103 00 00
Linköping (LiU växel): 013-28 10 00
Norrköping: 011-363000
 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-21