Göm menyn

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

En projektledning och omorganisationsstöd kommer att tillsättas som ser till att kärnverksamheten inte berörs i onödan, så att kvaliteten i våra utbildningar inte påverkas och en god arbetsmiljö för våra medarbetare bevaras under omorganisationen.

I en förankrings- och modifieringsprocess kommer fakultetsledningen och fakultetsstyrelsen dels att beakta remissvaren och dels föra en breddad och fördjupad dialog med ämnesföreträdare, avdelnings- och enhetschefer och administratörer inom avdelningarna, samt ledningen för strategiområdena. Därutöver är mötena självklart också öppna för andra intresserade medarbetare.

Konstruktiva förslag

Dialogerna kommer att gå ut på att grupperna ger konstruktiva förslag på hur vi bäst gör en fördelning av vår verksamhet på två institutioner.

Medicinska fakulteten har utmaningar kring ekonomin för utbildningarna. Det finns behov av besparingar samtidigt som pedagogik och kvalitet behöver utvecklas, och lärarnas tid för forskning och kompetensutveckling behöver utökas.

I nuvarande organisation har de två största utbildningar, läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet, strukturella problem med stora olikheter mellan institutionerna som skapar merarbete och ekonomisk osäkerhet. Samtidigt ökar pressen från nationellt håll på bland annat ökad akademisk närvaro. I utvärderingen av klinisk forskning (ALF) framkom kritik av fakultetens komplicerade organisation.

"Strukturer som jobbar med oss"

– Vi behöver skapa en likartad och funktionell process för fördelning av utbildningsuppdrag och ekonomi mellan och inom de två institutionerna, säger Johan D Söderholm, dekanus på Medfak. 
– För att långsiktigt kunna ha en positiv utveckling behöver vi kunna arbeta gemensamt och smidigt inom Medfak, såväl mellan institutioner som gentemot hälso- och sjukvården. Därför behöver vi ta till vara den möjlighet vi nu har fått att bilda två rena Medfak-institutioner med bästa kvalitet i kärnverksamheten som ledord och där strukturerna jobbar med oss, inte mot oss.


2018-10-31Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-31