Göm menyn

Tillsättning av kliniska forskarbefattningar

Tillsättning av kliniska forskarbefattningar (tidigare universitetsbefattning) för läkare är nu klar efter ansökningsförfarande och granskningsprocess av en granskningsgrupp.

Granskningsgruppen har bestått av: Preben Bendtsen, Björn Gerdle, Mats Hammar, Per Magnusson, Eva Swahn, Ann-Britt Wiréhn, Mikael Wirén, Ewa Wressle, Lena Jonasson, Ingrid Hellström och Per Nilsen.

Klinisk forskarbefattning för läkare har från och med i år delats upp i två nivåer. Nivå 1) Klinisk forskarbefattning för disputerade läkare – klinisk post doc. Nivå 2) Klinisk forskarbefattning för läkare med docentur – klinisk seniorforskare.

Konkurrensen har varit hård och efter granskning av samtliga ansökningar  har beslut fattats om att tilldela klinisk forskarbefattning till följande personer: 

Klinisk forskarbefattning för läkare nivå 1

Jakob Paues – Individualiserad behandling av tuberkulos. Infektionsavdelningen, US.
Nazdar Ghafouri - Endocannabinoids and related lipids in pain and pain-inhibiting processes. Smärt- och rehabiliteringscentrum, US.
Nils Elander – Biomarkörer för cellgiftsbehandling av cancer i bukspottkörtel och gallvägar. Onkologiska kliniken, US.
Anders Helldén - Optimization of drug dosing in ICU patients with rapid alterations in renal function. Klinisk farmakologi, US.
Martin Ulander - Hur kort är ett andningsuppehåll? Validering av definitioner av sömnrelaterade andningshändelser vid diagnostik av obstruktivt sömnapnésyndrom. Nerofysiologiska kliniken, US.
Johan Mellegård - Disease Mechanisms and Biomarkers in Multiple Sclerosis: novel methods for diagnosis, prognosis and treatment monitoring. Neurologiska kliniken, US.
Sofia Nyström - Kopplingar mellan molekylära sjukdomsmekanismer och kliniska symtom vid variabel immunbrist. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, US.
Magnus Wijkman - Kardiovaskulära folksjukdomar - riskfaktorer, friskfaktorer och nya behandlingsmöjligheter. Medicinska kliniken, ViN.

Klinisk forskarbefattning för läkare nivå 1, förlängning

Thomas Abrahamsson - The importance of the gut microbiota for growth, neurological development and immunologically mediated diseases. Barn- och ungdomssjukhuset, US.

Klinisk forskarbefattning för läkare nivå 2

Farkas Vanky - ABU (Aortaklaff-NTproBNP-Ultraljud). Atrial fibrillation at mitral surgery (Mechanisms – treatment – outcome). Mitral valve failure and repair. Thorax-kärlkliniken, US.
Anita Hällgren - Resistens hos G-negativa tarmbakterier - att förebygga sjukdom genom optimerad antibiotikaanvändning med fokus på sepsis efter prostatabiopsi. Infektionskliniken, US.
Charlotte Dahle - Prognostiska markörer för sjukdomens förlopp och immunologiska aspekter på immunmodulerande behandlingar vid multipel skleros. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, US.

Kliniska forskarbefattningar för legitimerade vårdyrken samt naturvetare

Även tillsättningen av kliniska forskarbefattningar för legitimerade vårdyrken samt naturvetare är klar. Granskningsgruppen har bestått av Per Magnusson, Jan Marcusson, Anna Strömberg och Ewa Wressle.

Det slutgiltiga beslutet togs av forskningsdirektör.

Anette Davidsson – Tidig diagnostik av Atypisk Parkinsonism. En klinisk, radiologisk och biokemisk korrelation. Fysiologiska kliniken, US.
Ann-Charlotte Grahn Kronhed – Ökad sjukdomsspecifik kunskap och fysisk aktivitet hos personer med manifest spinal osteoporos i Region Östergötland - en interventionsstudie. Sjukgymnastiken rehab väst Vadstena.
Björn Carlsson – Koncentrationsbestämning av antimikrobiella läkemedel med LCMSMS: individanpassad dosering kan ge effektivare och säkrare behandling. Klinisk farmakologi.
Charlotte Wåhlin – Att kartlägga, utreda och åtgärda arbetsorsakade besvär. Fokus på arbetstagare och patienter med smärta i rörelseorganen och stressrelaterad ohälsa. Arbets- och miljömedicin, US.
Johan Junker – Förbättrad behandling av traumatiska sår och brännskador, samt nya metoder för prehospital övervakning av traumatiskt skadad patient. Katastrofmedicinskt centrum.
Lotti Orwelius – Utveckling- och förbättring inom specialist-vården med hjälp av patient rapporterade utfalls mått (PROM) och Real word data. AnOpIVA, US.
Maria Landén Ludvigsson – Nackspecifik träning för personer med långvariga besvär efter whiplashtrauma, jämförande webbaserat stöd mot träning på fysioterapeutklinik. Rehab väst Motala.
Susanna Ågren – Interaktiv hemsida hjärtsvikt, ICARE cognition, infektioner inom intensivvård, hälsostödjande samtal vid kritiskt sjukdom och hälsofrämjande miljö. Thoraxkärlkliniken, US.


2017-07-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-07-07