Göm menyn

Aktuella utlysningar 

Här hittar du ett urval aktuella utlysningar för både forskare och teknisk personal.

 

Se även Grants Office sida för utlysningar från svenska finansiärer.

 


Fond för teknisk personal

En fond har upprättats med syfte att ge teknisk personal anställd vid IKE möjlighet att delta i konferensresor tillsammans med den forskargrupp där de är verksamma samt omfatta bidrag till avgift och resekostnader för deltagande i relevanta kurser utanför LiU. Teknisk fond kan inte användas för att finansiera böcker.
 

Ansökan om bidrag skall innehålla:

  • uppgifter om sökandens namn och anställning
  • vilken forskargrupp sökande är verksam inom
  • vilken konferens /kurs bidrag söks för inkl datum för konferensen/kursen
  • motivering av önskemål om deltagande
  • kostnadskalkyl för resan
  • ansökan skall vara underskriven av den sökande
  • tillstyrkan av närmaste chef

Den sökande skall ha en anställning som teknisk personal och vara tillsvidareanställd. I normalfallet finansierar IKE hälften av kostnaderna.

Beslut och redovisning

Beslut om bidrag fattas av prefekten i samråd med Lokala samverkansgruppen. Efter genomförd konferensresa ska erfarenheter och nya kunskaper från denna redovisas i form av ett seminarium vid Laboratorietekniskt forum vid IKE.

Ansökan skickas per mail till: 

Chatarina Malm
IKE kansli

E-post: chatarina.malm@liu.se
 


Resebidrag

Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond 

Wenner-Gren Stiftelserna

Cancerfonden

Hjärt- och Lungfonden

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 14 09:22:53 CET 2019