Göm menyn

Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Från och med 2017 delas tio miljoner kronor ut per år, varav två miljoner viks för fokusområden som har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet ser gärna ansökningar från yngre forskare.

  1. Fria forskningsmedel

Systembolagets Alkoholforskningsråd utlyser projektbidrag för forskning inom tre områden:

A. Forskning om vad som förebygger alkoholskador, missbruk och beroende samt ökar kunskapen om vård- och behandlingsmetoder.

B. Forskning om effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtion och dryckesmönster.

C. Forskning om alkoholkonsumtionens och dryckesmönstrens hälso-, sociala och ekonomiska effekter på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

  1. Fria forskningsmedel – juniora forskare

Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige. Därför kommer Alkoholforskningsrådet genom att öronmärka två miljoner kronor lägga särskild vikt vid ansökningar från juniora forskare. Med juniora forskare menas nydisputerade forskare (har disputerat inom max 3 år vid första ansökningstillfället). Huvudsökande skall ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in.

  1. Fokusområden

Ytterligare en kategori är stöd till forskningsområden som har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet välkomnar därför ansökningar inom följande område, där det sammanlagt finns två miljoner att fördela i år:

D. Konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion  

Vuxnas alkoholkonsumtion kan få konsekvenser för barn, både under uppväxten och senare i livet. I det här fokusområdet är vi särskilt intresserade av ansökningar från projekt som vill utveckla och utvärdera förebyggande och tidiga insatser samt kartlägga och studera effekter av redan implementerade insatser. Vi är också intresserade av studier om risk- och skyddsfaktorer för unga som växer upp med minst en förälder som har alkoholproblem och vilken effekt faktorerna kan ha, bland annat på ungas egen alkoholkonsumtion. Vi välkomnar även studier som gör jämförelser mellan Sverige och andra länder.

Ansökan

Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med mellan 200 000 och 500 000 kronor. Medel för ett projekt medges i högst fem år och anslås för ett år i taget.

Ange om ansökan avser 1) fria forskningsmedel, 2) fria forskningsmedel juniora forskare eller 3) medel avseende fokusområde.

Ansökan skall formuleras på sådant sätt att rådsledamöter med olika typer av kompetens ges möjlighet att på bästa möjliga sätt bedöma ansökan.

Ansökan ska ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen och hur den ska komplettera befintlig forskning på området. I ansökan ska framgå hur resultaten ska spridas inom och utom vetenskapssamhället. Ange i ansökan vad som redan har beforskats inom området och vilket mervärde forskningen i aktuell ansökan kan ge.

Huvudsökande skall vara disputerad och kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan. Sökande ska vara knuten till ett svenskt lärosäte.

Alkoholforskningsrådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar, med beaktande av projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans. De vetenskapliga ledamöterna bedömer ansökans vetenskapliga kvalitet. I detta ingår att poängsätta t.ex. frågeställning och metod/genomförbarhet. Allmänrepresentanterna i rådet bedömer ansökans samhällsrelevans och frågeställningens relevans. Vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans väger lika tungt i bedömningen.


Flera typer av forskningsinriktningar kan erhålla finansiering. Högst prioritet ska ges till:

1. samhällsmedicinsk och samhällsvetenskaplig forskning följd av,

2. klinisk/patientnära och,

3. preklinisk/medicinsk och biomedicinsk forskning.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Ansökningar lämnas via rådets ansökningssystem på CAN:s webbplats, http://can.se/systembolagets-alkoholforskningsrad

Sista ansökningsdag är den 15 september 2019, klockan 16.00 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Box 70412, 107 25 Stockholm. Besked om utfall lämnas i slutet av december och därefter kan medel för 2020 rekvireras.  

Kontaktpersoner

Mia Sundelin, CAN, mia.sundelin@can.se

Lena Selleby, CAN, lena.selleby@can.se

Maria Renström, rådets ordförande, renstrommaria@gmail.com


2019-05-20 

 

puff-liu-logo

Forskarutbildningskurs i Good Clinical Practice på 1,5 hp

Kursen är från och med i år omarbetad från 5 hp till 1,5 hp. Det finns fortfarande platser kvar och anmälningstiden är förlängd till sista september. Kursen ligger under IKE, men ges av Forum Östergötland. För mer information och anmälan, klicka på rubriken.

forskarmote-puff

Forskarmöte vid samtliga huvudstudieorter under hösten

På K6 genomförs Forskarmöte vid samtliga huvudstudieorter – en mötesplats för forskare och läkarstudenter där forskning inom medicinska området presenteras inför det kommande självständiga arbetet på K8. Klicka på rubriken för mer information och anmälan.

Beslut om åtgärder för att effektivisera verksamhetsstödet vid Linköpings universitet.pdf

Beslut om åtgärder för att effektivisera verksamhetsstödet vid Linköpings universitet.pdf

puff-nor-guldur

NOR utmärkelse 2019 (Belöning för Nit och Redlighet i Rikets tjänst)

Alla som uppnår 30 års anställning i statlig tjänst eller har 25 års anställning i statlig tjänst när de går i pension är berättigade till NOR (Nit och Redlighet i Rikets tjänst). Kontakta Martina Klefbeck om du uppfyller kraven och ännu inte blivit kontaktad. Läs mer via rubriken.

larmiljofika-puff

Höstens lärmiljöfika

Alla som är intresserade av undervisning och lärmiljöfrågor är välkomna att fika, diskutera behov, önskemål och nyheter kring olika lärmiljöer, sista torsdagen varje månad. Höstens program är redan klart.

puff-studenthuset

Snart invigs studenthuset

Invigningen av Studenthuset firas med en hel festivalvecka som börjar den 30 augusti och avslutas med Kalas på Campus Valla den 5 september. Programmet för en oförglömlig vecka är klart!

puff-aretspedagoger

Årets pedagoger utsedda

Det börjar bli en tradition för studentkårernas pristagare i "Årets pedagog" att samlas för en gemensam prisceremoni i Äppellunden på Campus Valla i slutet av maj. Så också i år.

livestreaming-puff

Direkt frågestund - se filmen

Missade du fredagens frågestund kring effektiviseringsutredningen av verksamhetsstödet? Mötet livestreamades och här kan du se filmen i efterhand.

puff-effektivisering

Stegvisa förändringar av verksamhetsstödet

När rektor Helen Dannetun nu beslutar om hur verksamhetsstödet vid LiU ska effektiviseras blir det efter en modell med mer stegvisa förändringar som genomförs under längre tid än vad Effektiviseringsuppdragets rapport föreslog tidigare i år.

Rules and practises, regarding handling/posession of drugs

Rules and practises, regarding handling/posession of drugs

Rutiner för hantering av narkotika

Rutiner för hantering av narkotika

puff-pia-rundhage

HR-status - de nya institutionerna

På våra tre nya institutioner; HMV, BKV och IKOS, som drar igång den förste januari 2020, pågår just nu den viktiga uppgiften med att bygga upp tre nya organisationer och verksamheter. I det arbetet pågår olika delar inom HR-området som HR-direktören, Pia Rundgren, håller ihop.

puff-prize-scilifelab

Apply for the Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists

SciLifeLab and Science magazine have instated this international prize to recognize and encourage young talented researchers. It’s awarded annually to four young scientists in life science research for which he/she earned a doctoral degree in the previous two years. Read more by clicking on the title.

Uppdateringar från IT-avdelningen 3-2019

Uppgradera Windows 7, ett besök hos IT-utbildningars drop-in – med mera.

puff-miljo

LiU med i Klimatramverket

Det händer mycket på miljöområdet på LiU nu. Nyligen undertecknade rektor Klimatramverket och beslut har tagits om att LiU:s miljöledningssystem ska vara certifierbart till 2021.

it-bemanning-puff

Ingen IT-bemanning mellan kl. 8-10.30 den 13/6

På torsdag (2019-06-13) under tiden 8-10.30 har IT-arbetsplats ingen bemanning på Campus US.
Vi hoppas på förståelse och hänvisar akuta ärenden till 2828 eller helpdesk@liu.se.

pedagogiskt-larande-puff

Institutionernas lärcafé för lärare vid IKE och IMH (BKV och HMV)

Institutionernas lärcafé är ett kompetensutvecklingskoncept för lärare vid IKE och IMH (blivande BKV och HMV). Genom kollegial återkoppling utvecklas vi i vår pedagogiska gärning. Det första tillfället äger rum den 20 aug kl. 14-16. Då kommer Ann Catrine Eldh att tala om: ”Att sprida eller implementera kunskap och erfarenheter i ett pedagogiskt sammanhang”.

traveling-puff

Resenärsprofiler hos resebyrån Egencia - uppdatera din profil

Upphandlingsenheten uppmanar alla LiU-anställda som har en resenärsprofil hos vår resebyrå Egencia att uppdatera sin profil. Din resenärsprofil hittar du när du är inloggad i Egencias självbokningssystem.

puff-blommande-trad

Nya institutioner 2020

En ny institutionsindelning som berör medicinska och filosofiska fakulteterna samt utbildningsvetenskap träder i kraft nästa år. Nu finns en särskild webbplats där all information om förändringen samlas.

effektivisieringspuff

Beslut om effektivare verksamhetsstöd

På fredag 14 juni blir det en direktsänd frågestund inför rektor Helen Dannetuns beslut om fortsättningen av uppdraget att effektivisera LiU:s verksamhetsstöd.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-20