Göm menyn

Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Från och med 2017 delas tio miljoner kronor ut per år, varav två miljoner viks för fokusområden som har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet ser gärna ansökningar från yngre forskare.

  1. Fria forskningsmedel

Systembolagets Alkoholforskningsråd utlyser projektbidrag för forskning inom tre områden:

A. Forskning om vad som förebygger alkoholskador, missbruk och beroende samt ökar kunskapen om vård- och behandlingsmetoder.

B. Forskning om effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtion och dryckesmönster.

C. Forskning om alkoholkonsumtionens och dryckesmönstrens hälso-, sociala och ekonomiska effekter på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

  1. Fria forskningsmedel – juniora forskare

Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige. Därför kommer Alkoholforskningsrådet genom att öronmärka två miljoner kronor lägga särskild vikt vid ansökningar från juniora forskare. Med juniora forskare menas nydisputerade forskare (har disputerat inom max 3 år vid första ansökningstillfället). Huvudsökande skall ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in.

  1. Fokusområden

Ytterligare en kategori är stöd till forskningsområden som har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet välkomnar därför ansökningar inom följande område, där det sammanlagt finns två miljoner att fördela i år:

D. Konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion  

Vuxnas alkoholkonsumtion kan få konsekvenser för barn, både under uppväxten och senare i livet. I det här fokusområdet är vi särskilt intresserade av ansökningar från projekt som vill utveckla och utvärdera förebyggande och tidiga insatser samt kartlägga och studera effekter av redan implementerade insatser. Vi är också intresserade av studier om risk- och skyddsfaktorer för unga som växer upp med minst en förälder som har alkoholproblem och vilken effekt faktorerna kan ha, bland annat på ungas egen alkoholkonsumtion. Vi välkomnar även studier som gör jämförelser mellan Sverige och andra länder.

Ansökan

Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med mellan 200 000 och 500 000 kronor. Medel för ett projekt medges i högst fem år och anslås för ett år i taget.

Ange om ansökan avser 1) fria forskningsmedel, 2) fria forskningsmedel juniora forskare eller 3) medel avseende fokusområde.

Ansökan skall formuleras på sådant sätt att rådsledamöter med olika typer av kompetens ges möjlighet att på bästa möjliga sätt bedöma ansökan.

Ansökan ska ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen och hur den ska komplettera befintlig forskning på området. I ansökan ska framgå hur resultaten ska spridas inom och utom vetenskapssamhället. Ange i ansökan vad som redan har beforskats inom området och vilket mervärde forskningen i aktuell ansökan kan ge.

Huvudsökande skall vara disputerad och kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan. Sökande ska vara knuten till ett svenskt lärosäte.

Alkoholforskningsrådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar, med beaktande av projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans. De vetenskapliga ledamöterna bedömer ansökans vetenskapliga kvalitet. I detta ingår att poängsätta t.ex. frågeställning och metod/genomförbarhet. Allmänrepresentanterna i rådet bedömer ansökans samhällsrelevans och frågeställningens relevans. Vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans väger lika tungt i bedömningen.


Flera typer av forskningsinriktningar kan erhålla finansiering. Högst prioritet ska ges till:

1. samhällsmedicinsk och samhällsvetenskaplig forskning följd av,

2. klinisk/patientnära och,

3. preklinisk/medicinsk och biomedicinsk forskning.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Ansökningar lämnas via rådets ansökningssystem på CAN:s webbplats, http://can.se/systembolagets-alkoholforskningsrad

Sista ansökningsdag är den 15 september 2019, klockan 16.00 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Box 70412, 107 25 Stockholm. Besked om utfall lämnas i slutet av december och därefter kan medel för 2020 rekvireras.  

Kontaktpersoner

Mia Sundelin, CAN, mia.sundelin@can.se

Lena Selleby, CAN, lena.selleby@can.se

Maria Renström, rådets ordförande, renstrommaria@gmail.com


2019-05-20 

 

Vill du bidra till Pedagogikdagarna 2020?

Nu har du chansen att visa upp något på temat "Framtidens lärande". Vi välkomnar särskilt bidrag kring följande frågor: Vilka yrken och kompetenser kommer att påverkas av samhällsutmaningar som digitalisering, automatisering, globalisering och hållbar utveckling? Vilka är de framtida studenterna? Hur kommer högre utbildning att planeras och genomföras i den nära framtiden? Hur mycket av det vi gör idag kommer ännu att ha en plats, och vad kommer att ersätta det som vi gör idag? Vi är även intresserade av dina erfarenheter kring god undervisning och lärande i allmänhet, gärna med utgångspunkt från egna konkreta exempel.

Internationell postdok 2020 - FORTE

Den första utlysningen i Fortes nya internationella postdokprogram har öppnat. Programmet, som ska öka internationell forskarrörlighet och gränsöverskridande forskningssamarbete, erbjuder bidrag till inresande och utresande postdoktorer. Ansök senast 23 januari 2020.

FORTE - Snart öppnar den årliga öppna utlysningen

Den 5 december öppnar Fortes årliga öppna utlysning för 2020. Inom utlysningen erbjuds projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag. Utlysningen är öppen för alla ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och välfärd.

Grants Office nyhetsbrev november 2019

Genom Grants Office nyhetsbrev kan du få kortfattad och snabb information över nätet om nyheter och utlysningar inom forskningsfinansiering.

Attestordning uppdaterad på ekonomisidorna

Nu är attestordningen uppdaterad per 2019-10-31 och finns att hitta på IKE:s interna ekonomisidor.

WCMM Seminar on November 13th

”In Vitro Platelet Activation Studies: From Basic Mechanisms to Implant Integration Strategies”
Ilya Reviakine, Affiliate Professor, Department of Bioengineering, University of Washington - Seattle, USA
More info at http://faculty.washington.edu/reviakin/
Time: Wednesday 13 November, 10:15 - 11:00
Place: Seminar room Almen, entrance 64 or 65, level 10, Campus US
Host: Tomas Lindahl, IKE Clinical Chemistry

Uppdatera dina uppgifter

Har du rätt besöksadress och aktiva enheter angivna? Genom att fylla i det kan IT-stödet leverera snabbare och effektivare service.

Examensarbeten, Biomedicinska Analytikerprogrammet VT2020

Under våren 2020 ska studenterna på Biomedicinska analytiker (BMA) programmet under termin 6 utföra sitt individuella examensarbete. Kursen startar med en planeringsvecka, v10 (2-6/3) och huvuddelen av projektet utförs 30/3 tom 5/6, (16,5 hp).

Vi söker nu efter potentiella projekt och handledare för dessa kandidatuppsatser. Projektet kan genomföras vid kliniska laboratorium, forskningslab., veterinärmedicinskt lab, företag, mm.

Next MIIC SAP seminar on Nov 18th

Welcome to the next MIIC SAP seminar on Nov 18th (12.15h-13.00h) in Papaver (Entrance 78, floor 11):
· Magalí Martí Generó (PI: Maria Jenmalm/Thomas Abrahamsson): NeurotrophicEffects of Lactobacillus reuteri supplementation on the gut microbiota in Extremely Low Birth Weight infants in a randomized-controlled trial
· Camilla Skoglund (PI: Mårten Segelmark): DNA but not microRNA is suitable as biomarker for disease activity in ANCA-vasculitis

Inspelningsrum vid LiU

Just nu jobbar IT och Didacticum med att skapa inspelningsrum för undervisande personal vid LiU. Rummen kan exempelvis användas till ljudinspelning till en PowerPoint-presentation. Rummen byggs i Linköping (på Valla och US) och i Norrköping, de beräknas vara klara till 2020.

De bidrar med varsin pusselbit till forskningen om Alzheimers sjukdom

Martin Hallbeck, biträdande professor vid IKE och Per Hammarström, professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, samarbetar inom forskning om Alzheimers sjukdom. Läs mer om styrkan av att samla forskare med olika expertis.

Välbesökt Life science meeting

För andra året i rad arrangerade de biomedicinska programmen, BSc Experimental and Industrial Biomedicine och MSc Experimental and Medical Biosciences, LiU:s Life science meeting. I år deltog över 100 studenter, utöver interna och externa talare.

Cancerforskning får 14 miljoner kronor

Sex forskare vid LiU får sammanlagt 14 miljoner kronor från Cancerfonden i fondens stora utlysning 2019. Bakomliggande mekanismer vid avmagring vid cancersjukdom är ett exempel på frågorna som forskarna ska undersöka närmare.

Datum klara för VR-utlysningarna 2020

Nu har Vetenskapsrådet bestämt när de flesta av deras utlysningar under 2020 öppnar och stänger. En förändring från tidigare år är att de inte kommer att utlysa konferensbidrag.

IKE Day 2019 teaser image

IKE Day 2019 - From IKE to BKV

14th of November 2019 marked the last IKE Day ever. At the turn of the year IKE will be dissolved and the new Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV) will be in place from January 1st 2020. This year’s IKE Day had around 160 registered participants that sat down in Hasselquistsalen once the program started.

Ansökan om forskningsbidrag från Märta Lundqvists Stiftelse år 2019/2020

Stiftelsens övergripande syfte är att främja forskningen om den mänskliga hjärnan vid svenska universitet. Särskilt kommer patientrelaterad och kliniskt fokuserad forskning att prioriteras. Stiftelsen har även som målsättning att stimulera yngre forskare. Sista datum för inkskickande av ansökan 13 jan 2020.

Medverka på Pedagogikdagarna 2020

Temat för Pedagogikdagarna 2020 är ”Framtidens lärande” och det är nu möjligt att anmäla bidrag som belyser temat. Eller göra en presentation, minipresentation eller poster. Anmäl ditt intresse senast 29/11!

Kontaktpersoner GDPR

Hur är det med GDPR vid LiU? Hur kan jag informera mig om vad som gäller? På LiU:s dataskyddsida finns mycket material, och nu också kontaktpersoner i organisationen. Vid IKE är det Chatarina Malm och Andreea Tanasa.

Lär dig hitta forskningsmedel

Den 22 november bjuder Grants Office in till en snabbkurs i finansieringsdatabasen Research Professional där du lär dig allt från att skapa konto, söka efter utlysningar och optimerar sökresultat.

IKE Faculty Club den 12 november

Välkommen till höstens andra IKE Faculty Club. Professor Peter Påhlsson: Hur skapar man engagemang för forskning? Äger rum i konferensrum Forum Östergötland, ingång 54, en trappa ner. Gå höger, därefter rakt fram i kulverten. Alt ingång 50, Theorells torg, en trappa ner. Ring på om dörren är låst.
Kl 16:45 - 18:15 den 12 november
Plats: Konferensrum Forum Östergötland, ingång 54
För mer information kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se, telefon 013-28 68 54.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-15