Göm menyn

Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Från och med 2017 delas tio miljoner kronor ut per år, varav två miljoner viks för fokusområden som har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet ser gärna ansökningar från yngre forskare.

  1. Fria forskningsmedel

Systembolagets Alkoholforskningsråd utlyser projektbidrag för forskning inom tre områden:

A. Forskning om vad som förebygger alkoholskador, missbruk och beroende samt ökar kunskapen om vård- och behandlingsmetoder.

B. Forskning om effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtion och dryckesmönster.

C. Forskning om alkoholkonsumtionens och dryckesmönstrens hälso-, sociala och ekonomiska effekter på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

  1. Fria forskningsmedel – juniora forskare

Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige. Därför kommer Alkoholforskningsrådet genom att öronmärka två miljoner kronor lägga särskild vikt vid ansökningar från juniora forskare. Med juniora forskare menas nydisputerade forskare (har disputerat inom max 3 år vid första ansökningstillfället). Huvudsökande skall ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in.

  1. Fokusområden

Ytterligare en kategori är stöd till forskningsområden som har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet välkomnar därför ansökningar inom följande område, där det sammanlagt finns två miljoner att fördela i år:

D. Konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion  

Vuxnas alkoholkonsumtion kan få konsekvenser för barn, både under uppväxten och senare i livet. I det här fokusområdet är vi särskilt intresserade av ansökningar från projekt som vill utveckla och utvärdera förebyggande och tidiga insatser samt kartlägga och studera effekter av redan implementerade insatser. Vi är också intresserade av studier om risk- och skyddsfaktorer för unga som växer upp med minst en förälder som har alkoholproblem och vilken effekt faktorerna kan ha, bland annat på ungas egen alkoholkonsumtion. Vi välkomnar även studier som gör jämförelser mellan Sverige och andra länder.

Ansökan

Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med mellan 200 000 och 500 000 kronor. Medel för ett projekt medges i högst fem år och anslås för ett år i taget.

Ange om ansökan avser 1) fria forskningsmedel, 2) fria forskningsmedel juniora forskare eller 3) medel avseende fokusområde.

Ansökan skall formuleras på sådant sätt att rådsledamöter med olika typer av kompetens ges möjlighet att på bästa möjliga sätt bedöma ansökan.

Ansökan ska ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen och hur den ska komplettera befintlig forskning på området. I ansökan ska framgå hur resultaten ska spridas inom och utom vetenskapssamhället. Ange i ansökan vad som redan har beforskats inom området och vilket mervärde forskningen i aktuell ansökan kan ge.

Huvudsökande skall vara disputerad och kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan. Sökande ska vara knuten till ett svenskt lärosäte.

Alkoholforskningsrådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar, med beaktande av projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans. De vetenskapliga ledamöterna bedömer ansökans vetenskapliga kvalitet. I detta ingår att poängsätta t.ex. frågeställning och metod/genomförbarhet. Allmänrepresentanterna i rådet bedömer ansökans samhällsrelevans och frågeställningens relevans. Vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans väger lika tungt i bedömningen.


Flera typer av forskningsinriktningar kan erhålla finansiering. Högst prioritet ska ges till:

1. samhällsmedicinsk och samhällsvetenskaplig forskning följd av,

2. klinisk/patientnära och,

3. preklinisk/medicinsk och biomedicinsk forskning.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Ansökningar lämnas via rådets ansökningssystem på CAN:s webbplats, http://can.se/systembolagets-alkoholforskningsrad

Sista ansökningsdag är den 15 september 2019, klockan 16.00 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Box 70412, 107 25 Stockholm. Besked om utfall lämnas i slutet av december och därefter kan medel för 2020 rekvireras.  

Kontaktpersoner

Mia Sundelin, CAN, mia.sundelin@can.se

Lena Selleby, CAN, lena.selleby@can.se

Maria Renström, rådets ordförande, renstrommaria@gmail.com


2019-05-20 

 

Fisken som hjälper läkemedelsforskarna

Vilken behandling kommer just den här patienten ha störst nytta av? Eller vilka substanser är mest lovande för läkemedelsföretag att utveckla vidare? Det är frågor som forskare vid Linköpings universitet söker svar på med hjälp av embryon av den lilla zebrafisken.

Nominera till Ingemars lärarpris

Ingemars Lärarpris delas ut till en engagerad och duktig lärare som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid Linköpings universitet. Utmärkelsen är Linköpings universitets och Sveriges största enskilda lärarpris med en prissumma på minst en halv miljon kronor. Priset delas ut av Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning.
Nominera senast den 20 oktober.

Upcoming MIIC SAP seminars in September

Welcome to MIIC SAP seminars in September. The first one takes place on Sept 23rd (12.15h-13.00h) in Papaver (Entrance 78, floor 11). The second one takes place on Sept 30th with the same time and location.

Inbjudan till konferensen Kompetensutmaningen i Sydsverige

Den 3 oktober 2019 arrangerar Myndigheten för yrkeshögskolan tillsammans med Lärosäten Syd, Region Skåne, Sydsvenska Handelskammaren och YhiS - Yrkeshögskoleanordnare i Skåne konferensen ”Kompetensutmaningen i Sydsverige – så hittar vi vägar framåt”.

Unix/Linux Tutorial for Beginners

NBIS (the Swedish node of ELIXIR) and ELIXIR Slovenia are offering an "Introduction to Linux" course targeted at life scientists who want to extend their skills and knowledge. Read more by clicking the title.

Call for scientific projects in need of long-term bioinformatics support

The support is fully subsidized and free of charge, but extensive hands-on involvement is required by the applying research groups. To apply for support, you need to submit a small application about your project.

More information via the title.

Stiftelsen Samaritens utlysning för 2019 är nu öppen

Stiftelsen Samariten delar årligen ut anslag till forskningsprojekt inom den medicinska barnsjukvården i form av forskningsbidrag samt forskningsstipendier om högst 3 månader. Ansökan är nu öppen, läs mer på www.stiftelsensamariten.se

Varning för phishing-mejl

Medarbetare har informerat om att de mottagit märkliga mejl om förfrågningar rörande professorsanställningar. Avsändaren önskar få kontaktuppgifter till specifika personer. Vad vi kunnat läsa oss till efter viss research är att det handlar om bluffmejl. Var därför uppmärksam på detta framöver.

Inbjudan att söka ALF-medel till infrastruktur 2020

Nu öppnar ansökan för ALF-finansierad forskningsutrustning. Alla ansökningar kommer att utvärderas gemensamt av en arbetsgrupp bestående av prodekan, BKV och HMV proprefekter för forskning, samt brukargruppsordförandena inom Core Facility (CF). Total summa att fördela är preliminärt 8,0 Mkr.

Projektbidrag från Carnegiestiftelsen

Stiftelsens huvuduppgift är att belöna dem som räddat andras liv och därvid riskerat sitt eget. Bidrag kan också ges till forskning, undervisning och utbildning med syfte att rädda människoliv i samband med olyckor. Projektanslag med maximalt belopp 300.000:- kan utdelas. Läs mer via rubriken.

vaxthuset-puff

IKE-kollegium den 17 september i Belladonna

Tisdagen den 17 september kl. 12-13 är det IKE-kollegium i Belladonna. Klicka på rubriken för agenda samt hur du kan delta i kollegiet på distans. Välkommen!

ped-konferens-puff

Lärande i fokus - konferens i pedagogisk utveckling

Medicinska fakultetens konferens i pedagogisk utveckling ”Lärande i fokus” vill stimulera dialog kring undervisning och pedagogik. Studenter och medarbetare är välkomna den 8 oktober.

postitlappar-puff

Dialogen viktig inför bemanningen av nya institutioner

Samtliga berörda medarbetare på de totalt fem institutioner som avvecklas den siste december i år, samt delar av IEI, kommer att erbjudas nya placeringar inom LiU som kommer att gälla från och med den 1 januari 2020.

rektor-puff

Helen Dannetun avstår förlängning som rektor

Helen Dannetun kommer inte att kandidera för ytterligare en förlängning som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020. Det meddelade hon idag universitetsstyrelsen.

Förändrade rutiner för etikprövning 27:e september

Den 1:a januari 2019 införde Etikprövningsmyndigheten en ärendehantering via ansökningshanteringssystemet Prisma. Denna ärendehantering kommer att upphöra den 27:e september enligt ett pressmeddelande från Etikprövningsmyndigheten. Forskare vid IKE som planerar att ansöka om etikprövning nu uppmanas lämna in i Prisma senast 26:e september för prefektens signering.

Forskningspolitiska dagen 2019

Hur bör den svenska forskningspolitiken utformas för att stärka forskningen, bidra till att lösa dagens samhällsutmaningar och skapa ny kunskap för en klokare värld? Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. Läs mer via rubriken.

puff-nobelmote

Apply to attend the 70th Lindau Nobel Laureate Meeting

The call for applications from Swedish undergraduates and researchers to attend the 70th Lindau Nobel Laureate Meeting is now open. The meeting will be held from 28 June–3 July 2020 on the island of Lindau, situated on Lake Constance in south Germany. Read more by clicking the title.

puff-miic-sap-seminar

MIIC SAP seminar on September 16th

Welcome to MIIC SAP seminar on Sept 16th (12.15h-13.00h) in Valeriana (Entrance 78, floor 11).

Nytt ramavtal för optikkomponenter

KTH har upphandlat ett ramavtal för Optikkomponenter som LiU m.fl är avropsberättigade på. Ramavtalet började gälla 2019-09-02 och omfattar optikkomponenter där beställningsvärdet är under 30 000 SEK/komponent eller 3 000 EUR/styck eller 3 000 USD/styck.

rektor-puff

Rektors strategidialoger

Med start den 23/9 kommer rektor att genomföra sina årliga strategidialoger. De kommer ske på samtliga campus och du kan nu anmäla dig för att delta. Klicka på rubriken för mer info.

Äldre nyheter

Arkivet


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20