Göm menyn

Viktig förändring vid ansökan av ledigheter från 2019

Om du i efterhand ansöker om ledighet med avdrag från lön (tjänstledighet, föräldraledighet, tillfällig vård av barn mm.) kan det uppstå en löneskuld. Du som anställd måste nu återbetala både den utbetalade lönen och den skatt som är inbetalad till skatteverket för din räkning.

Skatten får du tillbaka från Skatteverket först efterföljande år. Det är därför viktigt att du ansöker om ledigheter i så god tid att ansökan har kommit till Löneenheten senast en månad innan ledigheten påbörjas.

Det är också viktigt att jämkningsbeslut (om arbetsgivaren ska göra ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen) och sinkbeslut (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) skickas in till löneenheten så fort som möjligt eftersom skatten inte kan korrigeras bakåt i tiden.

Ovanstående ändringar beror på nya regler om redovisning av skatt till Skatteverket. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Nytt om kontrolluppgift

Den årliga kontrolluppgiften, uppgifter om lön, avdrag för skatt med mera, kommer från och med den 1 januari 2019, att ersättas med en redovisning på lönespecifikationen varje månad, om vilken lön och skatt som är redovisad till Skatteverket. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. De uppgifterna kan du ta del av på Skatteverkets webbplats genom att logga in på Mina sidor.

 

In English

Important changes when applying for time off work, starting 1 January 2019

If you apply after the event for time off work that involves the university withholding salary, it is possible that a salary debt can arise. (This is relevant when applying for leave of absence, parental leave, temporary care of children, etc., after you have already taken the time off.) As employee, you must repay not only the salary that has been paid out, but also the tax that has been paid to the Swedish Tax Agency on your behalf (PAYE).

You receive the tax back from the Swedish Tax Agency in the following year. It is for this reason important that you apply for time off work well in advance. The application must be received by the Salary Unit at least one month before the start of the planned time off.

It is also important that decisions from the Tax Office about tax adjustment (in Swedish, “jämkningsbeslut”), by which the employer is to deduct a lower or higher amount of tax than that specified in the relevant tax table, and decisions about special income tax on non-residents (in Swedish, “sinkbeslut”) are submitted to the Salary Unit as soon as possible, since tax can no longer be adjusted in arrears.

The changes are a consequence of new regulations for how employers declare tax to the Swedish Tax Agency. More information is available (in Swedish) at the website of the Swedish Tax Agency

New routines for statements of earnings and tax deductions (in Swedish, “kontrolluppgift”)

The annual statement of earnings and tax deductions, with information about salary, tax deductions, etc., will be replaced on 1 January 2019 by a system in which a salary statement is drawn up each month, with details of the salary and tax that have been reported to the Swedish Tax Agency. This is known as declaring employer’s contributions at the level of the individual. You can access your information on the website of the Swedish Tax Agency by logging in to the e-service “Mina sidor”.


2019-01-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-08