Göm menyn

Till alla forskare som planerar söka bidrag från VR / To researchers who plan to submit proposals to

Som tidigare meddelats kommer IKE från 2019 införa en intern review av ansökningar till Vetenskapsrådet. Denna review genomförs av Grants Office vid LiU och i detta meddelande finns instruktioner för hur processen genomförs. Som en hjälp bifogas också checklistor och en mall med sammanställning över de rubriker som ansökan ska innehålla.

 

 1. Grants office önskar få en överblick över hur många ansökningar man har att vänta. Om du planerar att söka, skicka ett meddelande till grantsoffice@liu.se senast den 21 januari 2019.
 2. Ansökningar kan skickas till Grants office mellan 13 - 24 februari (MH) respektive 6 – 10 mars (NT). Grants office vill ha din ansökan i form av den PDF-fil som genereras av Prisma.
 3. För att generera din ansökan, logga in i Prisma, Vetenskapsrådets ansökningssystem, och fyll i all information som efterfrågas. Ladda därefter upp ditt forskningsprogram, publikationslista, och andra dokument som behövs.
 4. När alla delar finns på plats, generera en PDF-fil.
 5. Sänd PDF-filen samt ifylld checklista till grantsoffice@liu.se, senast 24 februari (MH) respektive 10 mars (NT)!
 6. Du får tillbaka en A4 med kommentarer, och du har därefter möjlighet att modifiera din ansökan. Det är du själv som avgör vilka ändringar du gör. Deadline för ansökan är 19 mars (MH) respektive 9 april (NT).
 7. Prefekten kommer bara att signera ansökningar som gått igenom denna interna review (ett undantag är möjligt för seniora forskare som har ett aktuellt VR-anslag).
 8. Den review som Grants office tillhandahåller utförs av vetenskapligt kompetenta granskare, men de är inte specialister i ditt ämnesområde. Om du önskar en mer specialiserad granskning rekommenderar vi att du talar med en erfaren kollega. Vi rekommenderar att detta görs parallellt med Grants offices review för att spara tid. Proprefekt för forskning Peter Påhlsson kan ge tips på granskare, liksom Anders Fridberger.

Tidsramar:
Medicin och hälsa

 • Ansökan öppnar 13 februari
 • Sista ansökningsdag: 19 mars
 • Tidsfrist att skicka e-mail och meddela att du har för avsikt att söka: 21 januari
 • Sista dag att skicka in till Grants Office: 24 februari
 • Kommentarer till forskare: 8 mars

Natur- och teknikvetenskap

 • Ansökan öppnar 6 mars
 • Sista ansökningsdag: 9 april
 • Tidsfrist att skicka e-mail och meddela att du har för avsikt att söka: 21 januari
 • Sista dag att skicka till Grants Office: 10 mars
 • Kommentarer till forskare: 18 mars

 

Nedan följer checklista, instruktioner från Grants office, samt mall med de rubriker som forskningsplanen ska innhålla: 

Instruktioner

MH Checklist project grant

MH Research plan project grant

MH Checklist starting grant

MH Research plan starting grant

NT Checklist project grant

NT Research plan project grant

NT Checklist starting grant

NT Research plan starting grant

 

Lycka till med din ansökan!

Anders Fridberger och Peter Påhlsson


 

To all IKE researchers who plan to submit proposals to the Swedish Research Council

As previously announced, IKE will start an internal review process for grant proposals submitted to the Swedish Research Council. The review is performed by personnel from the LiU Grants Office. This message contains information about the internal review. The attached files contain checklists as well as a template showing the headlines that should be present in the project plan.

 

 1. Grants office needs to know how many proposals to expect. If you plan to apply, please send a message to grantsoffice@liu.se no later than January 21, 2019!
 2. Your proposal may be submitted to the Grants office between February 13 and February 24 (MH) or between March 6 and March 10 (NT). Grants office needs the complete PDF generated by Prisma.
 3. To generate this PDF, log into Prisma, the Swedish Research Council’s system for grant proposals, and enter all the information requested. Upload your research program, list of publications, and other documents needed.
 4. Once the proposal is complete, generate the PDF.
 5. Send your PDF and completed checklist to grantsoffice@liu.se no later than February 24 (MH) or March 10 (NT)!
 6. You will receive feedback on the proposal from Grants office personnel, and you are then free to make any changes you find necessary. The deadlines for submitting your proposal to the Swedish Research Council is March 19 (MH) and April 9 (NT).
 7. Please note that the head of the department will only sign proposals that were submitted for internal review (an exception is possible for senior researchers with an active VR grant).
 8. Grants office reviewers are scientists, but they are not specialists in your particular research area. For a more specialized review, please contact an experienced colleague. We recommend that you do this in parallel with the Grants office’s review process to save time. Peter Påhlsson and Anders Fridberger can also assist you in finding specialist reviewers.

Time frame:
Medicine and Health

 • Call opens February 13th
 • Deadline for calls (Project and Starting) March 19th
 • Deadline for sending email to express your intent to apply January 21st
 • Deadline to submit to Grants Office: February 24th
 • Comments sent to researcher: March 8th

Natural and Engineering Sciences

 • Call opens March 6th
 • Deadline for calls (Project and Starting) April 9th
 • Deadline for sending email to express your intent to apply January 21st
 • Deadline to submit to Grants Office: March 10th
 • Comments sent to researcher: March 18th

 

Please find below a set of checklists, instructions from Grants Office, and template for the project plan:

Instructions

MH Checklist project grant

MH Research plan project grant

MH Checklist starting grant

MH Research plan starting grant

NT Checklist project grant

NT Research plan project grant

NT Checklist starting grant

NT Research plan starting grant

 

Good luck with your proposal!

Anders Fridberger and Peter Påhlsson

 


2018-12-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-07