Göm menyn

Ny intern process för granskning av VR-ansökningar / New internal review process for VR-proposals

In English below
 
Ett stort antal av IKEs forskare skickar varje år ansökningar till Vetenskapsrådet. Många av dessa ansökningar håller hög kvalitet och IKEs forskare erhåller också substantiella anslag från VR.
 
Vid genomgång av ansökningar från årets omgång har det dock blivit tydligt att det finns utrymme för signifikanta förbättringar hos kanske 20% av ansökningarna. Ofta handlar det om relativt enkla saker, till exempel:
 
 • ansökningar där texten saknar styckeindelning och således blir svårläst
 • struktur som visar att man inte läst instruktionerna
 • abstracts som saknar hypotes
 • ansökningar med så många förkortningar att de blir svårbegripliga
 • publikationslistor som inte följer VRs instruktioner
 • orealistisk budget som en följd av att man glömmer räkna med lönekostnadspåslag och overheadkostnader
   
I syfte att ytterligare förbättra våra ansökningar samt uppmuntra till en mer aktiv kollegial vetenskaplig granskning har Institutionsstyrelsen beslutat om följande program för intern granskning:
 
 1. Grants office kommer hjälpa oss att granska ansökningarna innan de skickas in. Fokus är de punkter som nämns ovan, liksom andra formalia av betydelse.
 2. Då denna granskning är genomförd distribuerar vi ansökningarna till vetenskapligt kompetenta granskare (forskare som avtalat med en kollega om detta kan själva sköta detta steg).
 3. Eftersom denna process tar tid införs en intern deadline för VR-ansökningar. 3 -  4 veckor innan slutdatum måste granskning enligt punkt 1 ha inletts. Exakt tidpunkt meddelas så snart vi vet när VRs deadline infaller 2019.
 4. Prefekt kommer bara att signera ansökningar som genomgått intern granskning (ett undantag kan dock göras för forskare som sedan flera omgångar har VR-anslag).
Detta innebär en stor förändring som kräver att ansökningarna färdigställs tidigare. Av denna anledning vill jag redan nu förmedla information om styrelsens beslut, trots att vi ännu inte vet hur årets ansökningsomgång utfaller för vår del.
 
Jag vill också betona att avsikten med detta är att försöka hjälpa oss alla att uttrycka våra idéer på ett sätt som ökar möjligheten till finansiering.
 
Med vänlig hälsning,
Anders Fridberger
Prefekt
 

 

New internal review process for VR-proposals
 
A large number of IKE researchers submit grant proposals to the Swedish Research Council (VR) every year. Many of these proposals have high quality and IKE researchers do attract substantial amounts of VR funding each year.
 
Going through this year’s proposals, it is however evident that there is room for significant improvement in around 20% of the proposals. Some of the things that are easy to avoid include:
 

 • Proposals with massive blocks of text and few paragraphs, making them very difficult to read
 • A proposal structure that does not adhere to VR’s instructions
 • Abstracts that lack a clear hypothesis
 • Large numbers of abbreviations, making the text difficult to understand
 • Publication lists not following VR’s instructions
 • Budgets that omit employer’s tax and department overhead costs

 
To further improve our proposals and to encourage a more active collegiate review process, the board of the department decided on the following program for internal assessment of VR proposals:
 

 1. Grants office personnel will help us to review VR proposals before submission. The focus will be on the points mentioned above and other formalities of importance.
 2. Following this initial assessment, we will distribute the proposals to scientifically competent reviewers that provide feedback on the project plan (if you prefer to find a competent scientific reviewer yourself, you are welcome to do so).
 3. Since this process takes time, an internal deadline for VR proposals is necessary. Three to four weeks before the formal deadline, you will need to submit your proposal for internal review (an exact time point will be announced once we know the formal deadline).
 4. The head of the department will only sign proposals that were submitted for internal review (an exception will be possible for researchers who had VR funding for several cycles).
   

This change means that next year’s VR proposals need to be finished 3 – 4 weeks earlier than the formal deadline. For this reason, I want to inform you at this point, even though we do not yet know the outcome of this year’s grant cycle.
 
I would also like to stress that the intention behind this review process is to help all of us to express our ideas in the best possible manner, to maximize our chances of getting our ideas funded.
 
Best regards, 

Anders Fridberger
Head of Department


2018-09-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-20