Göm menyn

Lönerevison/Salary review

Nu förbereder vi höstens lönerevision. Samtliga fackliga organisationer har godkänt att vi förbereder kommande lönerevision genom att inhämta underlag från medarbetarna.

Jag vill nu uppmana samtliga medarbetare anställda vid IKE att skicka in en sammanställning över resultat och prestationer samt en beskrivning över hur man utövat sitt medarbetarskap sedan lönerevisionen 2017 enligt bifogade dokument (för lärare ”Lönekriterier för lärare avseende lönerevision 2018”; för teknisk och administrativ personal ”Lönekriterier för teknisk och administrativ personal samt bibliotekspersonal”).

Sammanställningarna skall skickas till HR@ike.liu.se med kopia till din närmaste chef senast fredagen den 7:e september.

Mer information om hur vi arbetar med lönerevision kommer under början på september.

Vänliga hälsningar
Anders Fridberger, prefekt


We are now preparing the annual salary review. All trade unions accept that IKE prepares the salary review by gathering input from its employees.

I now invite all employees at IKE to submit a summary of results and performance, as well as a description of how you have exercised your employeeship since the 2017 salary review. The attached documents contain the salary criteria for teachers and for technical and administrative staff. Please summarise your results and performance according to the list in the respective document.

The summaries should be sent to HR@ike.liu.se with a copy to your immediate superior no later than Friday, September 7.

Further information about the process for salary review will follow during the first part of September.

Sincerely yours
Anders Fridberger, Head of Department


2018-08-27
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-27