Göm menyn

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp men förhandlingarna fortsätter / Subscription agreements w

Sedan slutet av nittiotalet har de flesta svenska lärosäten köpt vetenskapliga tidskrifter från de stora förlagen genom nationellt förhandlade avtal. De årliga prishöjningarna har varit högre än inflationen och svåra för biblioteken att bära. Nu tar förlagen också betalt för publiceringsavgifter för open access. I Sverige har rektorerna slagit fast att detta inte är inte rimligt. Avtalet med det största förlaget, Elsevier, löpte ut i december 2017. Förhandlingar har förts sedan förra sommaren. Parterna har från början stått mycket lång från varandra, och nu har det beslutats att avtalet säjs upp från sista juni. Förhandlingarna pågår dock fortfarande.

Vår förhoppning är att detta inte kommer att få konsekvenser på kort sikt. Genom avtalet som slutar den sista juni, har vi ”back access rights” till alla artiklar som vi har tillgång till nu även efter slutat av juni. D.v.s. att det är endast tillgång till artiklar som publiceras fr.o.m. första juli som kan komma att påverkas av uppsägningen, och som vi inte skulle komma att ha direkt tillgång till.

Ett fåtal tidskrifter kommer vi så fall inte att ha tillgång till alls, t.ex. The Lancet. Några andra kommer vi att ha tillgång till ändå. Vad vi har rätt till kommer att framgå i vår tidskriftslista

http://www.bibl.liu.se/soka/tidskrifter-och-bokserier?l=sv

Möjligheten att publicera sig i Elseviers tidskrifter påverkas ej.   

Du som forskare kan få tillgång till mycket forskning även utan prenumeration. ”Survival guide” visar på verktyg för att få tag på forskning. Ofta finns versioner av artiklar på nätet och genom att exempelvis installera appen ”unpaywall” kan man få hjälp att hitta de versionerna. Vi kan också förmedla fjärrlån. Hör av dig till oss på biblioteket@liu.se om du vill har hjälp! Vi kommer också gärna ut och informerar.

 

Mer information finns genom KB:s pressmeddelande.

 

Även i Tyskland har det tyska konsortiet Project DEAL avbrutit förhandlingarna med Elsevier.

Läs mer: https://www.timeshighereducation.com/news/will-other-countries-follow-germany-battle-elsevier (Artikeln ligger bakom betalvägg men tidskriften medger läsning av en artikel/månad för utan prenumeration.)

Det franska konsortiet Couperin har sagt upp sitt avtal med ett annat stort förlag SpringerNature

 

Universitetsbiblioteket genom David Lawrence

 

Subscription agreements with Elsevier are terminated but negotiations are continuing

 

Since the late nineties, most Swedish universities have bought scientific journals from the large publishers through nationally negotiated agreements. The annual price increases have been higher than inflation and difficult for the libraries to carry. Now the publishers are also charging for publishing fees for open access. In Sweden, the vice chancellors have stated that this is not acceptable. The agreement with the largest publisher, Elsevier, expired in December 2017. Negotiations have been made since last summer. The parties has from start been standing far apart and now it has been decided that the agreement will be terminated from the end of June. However, negotiations are still ongoing.

 
Our hope is that this will not have consequences in the short term. Though the agreement is ending last of June, we have "back access rights" for all items we have access to now even after the end of June. It is only access to articles published after July 1st, which may be affected by the termination, and which we would not have direct access to. In this case there a few that we will not have access to at all, one of them is The Lancet. Some others we will have access to anyway. What we are entitled to can be seen in our journal list.
http://www.bibl.liu.se/soka/tidskrifter-och-bokserier?l=en
The opportunity to publish in Elsevier's journals is not affected.
As a researcher you can access a lot of research even without subscription. ”Survival guide” shows tools for accessing research without subscription  Often, there are versions of articles online and by installing the "unpaywall" app, for example, you can find the versions. We can also provide inter library loans. Contact us at biblioteket@liu.se for help! We will also come to your departments and inform.

 

More information can be found in KB:s news release.
 

Even in Germany, the German consortium Project DEAL has interrupted the negotiations with Elsevier.
 

Read more: https://www.timeshighereducation.com/news/will-other-countries-follow-germany-battle-elsevier  (The article is behind payment wall but the magazine allows reading an article / month for no subscription.)

The French consortium Couperin has terminated its agreement with another large publisher SpringerNature
 

David Lawrence
Director, University Library


2018-05-18
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-18