Göm menyn

Anslag att söka - Borgholm Rotary Klubb/LiU

Anslag för nyligen disputerade forskare vid Medicinska fakulteten i Linköping

Borgholm Rotary Klubbs fond för onkologisk forskning ledigförklarar ett forskningsanslag om 50 000 kr för 2018

Fonden har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja den onkologiska forskningen vid Linköpings universitets medicinska fakultet.

Anslagen tilldelas forskare inom det onkologiska forskningsområdet vid Medicinska fakulteten – vartannat år till forskare som nyligen disputerat och vartannat år till forskarstuderande med förväntad disputation inom 1-2 år.

År 2018 kungörs ett anslag till disputerad forskare. Anslaget kan sökas av postdoc med planerad verksamhet vid medicinska fakulteten upp till 4 år efter disputationen (föräldraledighet, sjukskrivning får avräknas från 4-årsperioden)

Ansökan

Ansökan inlämnas på särskild blankett (se nedan). Dessutom skall sökanden bifoga CV, forskningsplan (max 2 sidor innefattande ekonomi- och tidsplan) samt en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet (max ½ A4-sida).

Till ansökan bifogas även ett intyg från vederbörande institution som bekräftar att denna, i händelse av erhållet anslag, bestrider universitetets overheadkostnader för medlens administration.

Anslagsmottagarens namn och bild kommer att publiceras på universitetets hemsida, med länk till fondens hemsida.

Den som erhållit anslag skall senast 18 månader efter utdelningsdatum lämna en vetenskaplig och ekonomisk rapport. Anslagsmottagaren skall medverka med forskningsinformation vid möte i Borgholm Rotary Klubbs regi som 2018 planeras äga rum måndagen den 3 september. Vid mötet bör även en representant för Linköpings universitet medverka, till exempel tidigare handledare.

Ansökan (blankett och bilagor) ställd till Borgholm Rotaryklubbs fond för onkologisk forskning skall ha inkommit till universitetets registrator senast torsdagen den 31 maj 2018 under adress Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping. Ange dnr LiU-2018-01096.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Johan Dabrosin Söderholm, Dekanus
Telefon: 013-28 23 11

Anita Larsson, Koordinator
Telefon: 013-28 22 15
E-post: anita.larsson@liu.se


2018-04-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-12