Göm menyn

Anslag till forskarstuderande vid Medicinska fakulteten

Lions forskningsfond mot folksjukdomar ledigförklarar fem forskningsanslag med en total anslagsram på 250 000 kr.

Lions forskningsfond mot folksjukdomar har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja den medicinska forskningen vid Linköpings universitet, inom folksjukdomarnas område. Fonden drivs i samverkan mellan Lions-klubbarna i södra och mellersta Sverige och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Gåvor från enskilda och företag samt bidrag från Lionsklubbarna finansierar anslagen.

Vem kan söka?

Anslagen tilldelas i första hand forskarstuderande vid Medicinska fakulteten. Den sökande bör vara en bit på väg i sin forskarutbildning med förväntad disputation inom 1-2 år, och har i normalfallet genomfört halvtidskontroll. Anslag kan ej utdelas mer än en gång per avhandlingsarbete.

Ansökan inlämnas på särskild blankett. Dessutom skall den sökande bifoga CV, forskningsplan (max 3 sidor innefattande ekonomi- och tidplan; Times New Roman 12pkt, 2,5 cm marginaler) samt populärvetenskaplig sammanfattning av projektet på svenska, avsedd för lekmän (max 1⁄2 A4-sida). OBS! Sammanfattningen skall även insändas elektroniskt som word-dokument till anita.larsson@liu.se.

Till ansökan fogas även ett intyg från vederbörande institution som bekräftar att institutionen, i händelse av erhållet anslag, bestrider universitetets overheadkostnader för medlens administration.

Anslagsmottagarnas namn och bild kommer att publiceras på universitetets hemsida, med länk till fondens hemsida.

Rapport

Den som erhållit anslag skall senast 18 månader efter utdelningsdatum lämna en vetenskaplig och ekonomisk rapport. Anslagsmottagare ska också vara beredd att medverka med forskningsinformation i form av populärvetenskapliga föredrag för lekmän vid möten i Lions regi.

Var och när skickar jag ansökan?

Ansökan (blankett och bilagor) ställd till Styrelsen för Lions Forskningsfond, skall ha inkommit till universitetets registrator senast onsdagen den 2 maj 2018 under adress Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping. Ansökan skall vara märkt med diarienummer LiU-2018-00562.

Frågor och upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Johan Dabrosin Söderholm, tel 013-28 23 11, e-post: dekanus.medfak@liu.se eller koordinator Anita Larsson, tel 013-28 22 15, e-post: anita.larsson@liu.se.


2018-03-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-08