Göm menyn

Utlysning - Lions forskningsfond för postdoc

Tillägg - Det är möjligt att söka anslag om disputation är planerad att genomföras under vårterminen 2018

Lions forskningsfond mot folksjukdomar fortsätter sin storsatsning på postdoktoral forskning och ledigförklarar fyra forskningsanslag för postdoktoralt projektstöd med en total anslagsram på 1 560 000 kr.

Lions forskningsfond mot folksjukdomar har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja den medicinska forskningen vid Linköpings universitet, inom folksjukdomarnas område. Fonden drivs i samverkan mellan Lions-klubbarna i södra och mellersta Sverige och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Gåvor från enskilda och företag samt bidrag från Lionsklubbarna finansierar anslagen.

Fördelning

Projektstödet kommer att fördelas på två st postdoktoranslag om SEK 200.000:- per år i tre år (totalt 600.000:-) och två st postdoktoranslag om SEK 60.000:- per år i tre år (totalt 180.000:-).

I första hand skall medlen användas som återvändarbidrag för forskare som återkommer till Medicinska fakulteten efter postdoc-vistelse utomlands eller vid annat svenskt lärosäte. Medlen kan också användas som stöd för annat postdoc-projekt vid Medicinska fakulteten, eller som stöd för postdoc-vistelse vid annat lärosäte för forskare som disputerat vid Medicinska fakulteten och som avser återvända till Medicinska fakulteten.

Vem kan söka?

Projektstödet kan sökas av post-doc med planerad verksamhet vid Medicinska fakulteten, upp till 4 år efter disputationen (föräldraledighet, sjukskrivning etc får borträknas från 4-årsperioden).

Ansökan inlämnas på särskild blankett. Bilagorna skrivs med Times New Roman 12pkt, 2,5 cm marginaler och ska innehålla CV (enligt mall; högst 2 A4-sidor), publikationslista, forskningsplan (max 3 sidor + ref-lista), budget och tidplan (max 1 A4-sida), beskrivning av hur projektet skiljer ut sig från tidigare handledares forskningslinje och hur projektet förhåller sig till målen för Lions forskningsfond, dvs att besegra folksjukdomarna. En populärvetenskaplig sammanfattning av projektet på svenska, avsedd för lekmän (250-300 ord), bifogas också. OBS! Sammanfattningen, som kan komma att publiceras på hemsidan, skall även insändas elektroniskt som worddokument till anita.larsson@liu.se.

Till ansökan fogas även ett intyg från vederbörande institution som bekräftar att institutionen, i händelse av erhållet anslag, bestrider universitetets overheadkostnader för medlens administration.

Namn och bild på projektstödets mottagare kommer att publiceras på universitetets hemsida, med länk till fondens hemsida.

Rapport

Den som erhållit anslag skall senast 18 månader efter utdelningsdatum lämna en vetenskaplig och ekonomisk rapport. Anslagsmottagare ska också vara beredd att medverka med forskningsinformation i form av populärvetenskapliga föredrag för lekmän vid möten i Lions regi (två ggr per treårsperiod).

Var och när skickar jag ansökan?

Ansökan (blankett och bilagor) ställd till Styrelsen för Lions Forskningsfond, skall ha inkommit till universitetets registrator senast onsdagen den 2 maj 2018 under adress Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping. Ansökan skall vara märkt med diarienummer LiU-2018-00563.

Frågor och upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Johan Dabrosin Söderholm, tel 013-28 23 11, e-post dekanus.medfak@liu.se eller koordinator Anita Larsson, tel 013-28 22 15, e-post anita.larsson@liu.se.

 


2018-03-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-22