Göm menyn

Dr Per Håkanssons stiftelse - ansök om forskningsstöd!

2018 års forskningsstöd, kallat Håkanssonpriset, på 3 200 000 kronor kommer att delas ut till forskare i tidig karriär vid svenska universitet och högskolor.

Ansökan till priserna skall göras på elektronisk blankett (finns på www.hakanssonsstiftelse.se) och vara stiftelsen tillhanda senast den 28 februari 2018. Urvalskriterierna/förutsättningarna för priserna är följande:

  • Forskningsstöd ges till disputerade forskare i tidig karriär som enligt Stiftelsens regler måste vara verksamma med inriktning mot livsmedel och hälsa. I förekommande fall kan stödet helt eller delvis ges som postdoktoralt utbildningsstipendium med bidrag till kostnader för värdinstitutionen. Etablerade forskare (exempelvis innehavare av tjänster som professor, universitetslektor, forskare vid vetenskapligt råd) prioriteras inte i jämförelse med icke-etablerade forskare.
  • Forskningsstöden ges företrädesvis till forskare, som redovisar de forskningsprojekt som bedöms vara av störst betydelse för de stora folksjukdomarna. Högst prioritet ges för projekt inom områden där kosten/födan är av betydelse för prevention och/eller behandling
  • Avgränsade projekt, för vilkas genomförande erhållandet av forskningsstöden är av stor betydelse, ges särskild prioritet.
  • I enlighet med intentionerna i Stiftelsens ändamålsbestämmelser skall forskningsstöden som beviljas i möjligaste mån främja forskning. Därför skall vid ansökan om bidrag uppgift lämnas om detta bidrag kommer att belastas av "overheadkostnader" överstigande 20 %, vilket motsvarar vad som tillämpas vid s.k. EU-projekt.

 Information om ansökningsförfarande;

  • Ansökan behöver inte fyllas i på en gång.
  • När du påbörjat ansökan kommer du att få e-post med en klickbar länk, så att du kan fortsätta att fylla i ansökan vid ett senare tillfälle.
  • I ansökan skall ingå forskningsprogram, max 2 sidor, kortfattat CV max 1 sida, budget för projektet (stående format) och totalt tillgängliga medel max 1 sida samt populärbeskrivning, max 0,5 sida. Det är lämpligt att ha förberett dessa sidor i en separat fil innan ansökan påbörjas.
  • I ansökan behövs uppgifter om hur eventuellt anslag skall betalas ut, det vill säga Universitets-/Högskolans konto, kostnadsställe etc. eller privat konto om ansökan avser stipendium.

Priserna kommer att delas ut vid en högtidlig ceremoni i Eslöv under oktober månad 2018. Pristagarna förväntas närvara vid detta tillfälle.

Ansökningarna kommer att granskas av Stiftelsens Vetenskapliga råd. Besked kommer att lämnas på hemsidan under mitten av maj 2018. Redovisning av forskningsstödet ska ske genom en kort populärvetenskaplig redovisning (1-2 A4 sidor) av projektets genomförande vilket skall inges till Stiftelsen senast 1 år efter mottagandet av forskningsstödet.

Utskriftsvänlig version (pdf) >>


2017-11-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-21