Göm menyn

Handlingsplaner för arbetsmiljö och lika villkor fastställd

Nulägesbeskrivning arbetsmiljö

Under tidigare år har fokus varit att bygga upp en fungerande arbetsmiljöorganisation främst mot fysisk arbetsmiljö och laboratoriesäkerhet samt se till att dokumentationskraven uppfylls. IKE befinner sig i en tid av stora utmaningar med krympande ekonomi och ökande mängd arbetsuppgifter inom framförallt grundutbildningen. Denna situation gör arbetet med social och organisatorisk arbetsmiljö ännu viktigare. IKE vill därför fokusera på att implementera och fortsätta förbättra arbetsmiljöarbetet i enlighet med LiU:s mål och strategier för arbetsmiljö mot visionen att IKE ska vara en god arbetsplats med engagerade och ansvarstagande ledare och medarbetare.

Nulägesbeskrivning av Lika Villkorsarbetet

IKEs Lika villkorombud har haft som målsättning att besöka avdelningsmöten regelbundet för att samtala om lika villkorfrågor och för att informera om ärenderutiner mm. Dock har förutsättningarna varit begränsade eftersom vi lokalt väntat in centrala direktiv. Från ht 2017 och framåt är målsättningen att återigen besöka kärnverksamheten, men då främst på APT-nivå. I linje med att inkludera lika villkorfrågor i gängse arbetsmiljöarbetet ska de lokala arbetsplatserna stimuleras att alltid ha lika villkor som punkt på agendan, för att ge möjlighet att diskutera frågor kring den sociala arbetsmiljön, inkludering, attityder, bemötanden etc. Vi vill också stimulera till att lika villkor frågor diskuteras vid medarbetarsamtal och arbetsmiljöronder i större utsträckning idag.

Läs mer i handlingsplanerna (pdf)


2017-10-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-05