Göm menyn

Information om lönerevisionen/ Information about salary revision

Alla medarbetare är välkomna till information om lönerevisionen med möjlighet att diskutera och ställa frågor fredagen den 22 september kl 16.15 - 17.00.
Lokal: Konferensrummet, IKE-kansliet, Sandbäcksgatan 7,  plan 2

Nedan finns sammanfattande information om den aktuella lönerevisionen.

Avtalsperioden omfattar perioden 1 oktober 2017 t o m den 30 september 2018. Ambitionen är att ny och retroaktiv lön ska kunna betalas ut i samband med december månads löneutbetalning.

Kriterierna för lönesättning av lärare respektive av administrativ och teknisk personal har skickats ut tidigare, men jag bifogar dem här igen.

Nytt för i år är att på avdelningen CSAN kommer lönerevisionen för medarbetare som är organiserade i SACO eller oorganiserade att genomföras med den nya modellen lönesättande samtal. En partsgemensam information om den nya modellen lönesättande samtal kommer att hållas, som alla medarbetare är välkomna till, tid och lokal meddelas senare. De lönesättande samtalen kommer att genomföras huvudsakligen under oktober.

För alla övriga medarbetare, dvs för samtliga utom de medarbetare vid CSAN som är organiserade i SACO eller oorganiserade, kommer vi att genomföra lönerevisionen enligt den vanliga modellen med lönesamtal, bud från arbetsgivaren följt av förhandlingar med de fackliga parterna.  Alla medarbetare har rätt att om man så önskar få ett lönesamtal med sin närmaste chef. Lönesamtalen kommer att genomföras under september/oktober för samtliga medarbetare. Lönesamtalen är inte lönesättande samtal, d v s kronor och ören eller procentsatser diskuteras inte, utan samtalet ska handla om medarbetarens prestationer och resultat i relation till verksamhetens mål, vilket utgör grunden för lönesättningen.

Doktorander har en speciell situation där lönerna inte sätts individuellt. Istället finns en doktorandstege där det finns en kontinuerlig lönerevision kopplad till prestationen i forskarutbildningen. Den så kallade doktorandlönestegen kommer att revideras och justeras för hela doktorandgruppen. Närmaste chef kan därför inte föreslå individuella förändringar för doktorander.

Lönekriterier för administrativ och teknisk personal >>

Lönekriterier för lärare >>

Med vänliga hälsningar
Christina Ekerfelt, prefekt

 

All employees are invited to an information session about salary revision, and a chance to discuss and ask questions, on Friday September 22nd 11:00-12:00.
Place: Conference room, IKE kansli, Sandbäcksgatan 7, level 2.

Below you will find a summary of information regarding current salary reviews.

The agreement period is from 1 October 2017 until 30 September 2018. The aim is for new and retroactive salaries to be paid out in connection with the December salary payments.

The criteria for setting salaries for teachers and for administrative and technical staff respectively have already been sent out, though I am attaching it once more.

New in 2017 is that the salary revision at CSAN for employees who are members of an employee organisation that is part of the Swedish Confederation of Professional Associations (SACO) and for those who are not members of any employee organisation will be carried out using the new model based on salary setting dialogues. An information meeting for both parties to describe the new model will be held, time and room for this will be announced later. Salary setting dialogues will mainly take place during October.

For all other employees, we will carry out salary revision according to the established model that includes a salary review meeting and a subsequent offer from the employer, followed by negotiations with representatives of the employee associations. All employees are entitled to a salary review meeting with their immediate supervisor, if they so wish. These will be carried out over the next weeks in September and October. The salary review meetings are not intended to include salary discussion, i.e. monetary issues and percentages will not be brought up. Instead the talk is supposed to be about the performance and results of the employee, in terms of operational goals, which will then be the basis for setting their salary.

PhD students have a special arrangement, where salaries are not set individually. There is instead a central agreement on salaries for PhD students, which includes a continuous performance based salary review during the third-cycle (doctoral) program. This central agreement will be revised and adjusted for the entire group of PhD students. For this reason, the immediate supervisor cannot suggest individual changes for a PhD student.

Salary criteria for administrative and technical staff >>

Salary criteria for teachers >>

Best regards
Christina Ekerfelt
Head of Department


2017-09-01
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-01