Göm menyn

Finansiering av förstudie mellan LiU och SME

Bakgrund och syfte

Accessprojektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med det övergripande målet att stärka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag (SME) i samarbete med universitet hemmahörande i Östra Mellansverige.
I projektet ingå universitet från Linköping, Uppsala och Örebro. Accessprojektet pågår under tre år med avslut i december 2018.

Förstudiemedlen syftar till att stimulera till samarbete mellan SME och forskare samt är en enkel finansieringsform för att få igång och testa ett konkret samarbete med sikte på långsiktig samverkan.

Kriterier

SME företag, definieras som <250 anställda i Östra mellansverige, och har tillsammans med forskare i Sverige möjlighet att ansöka om förstudiefinansiering av samarbetsprojekt. Förstudiefinansieringen kan täcka forskarens lönekostnader upp till 200.000 kr exklusive sociala kostnader (31,42%) och indirekta kostnader om max 20%. En förstudie måste inledas inom 1 månader efter att Projektplanen godkänts samt ska kunna genomföras inom 6 månader från startdatum.

Hur ni ansöker

Forskare och företagsrepresentanter som är intresserade av ett samarbete gör en gemensam ansökan genom att lämna in, Ansökan om förstudiemedel

Krav för ansökan

 • Projektet mellan företaget och de involverade forskarna måste vara nytt.
 • Företaget måste vara ett SME baserat i Östra Mellansverige
 • Medel utbetalas till forskaren för forskarens kostnader relaterade till projektet. Medel kan endast användas för att täcka forskarens lönekostnader.
 • Företaget måste bidra med minst 50% av resurserna I förstudien. Detta bidrag kan vara ”in kind” t.ex. motfinansiering med egen tid.  Om så sker ska beräkning av egen tid ske till självkostnadspris exklusive sociala avgifter (31,42%) dock max 350 kr/timme. Om lön ej utbetalas kan motfinansieringen med egen tid beräknas till 250 kr/timme.
 • De involverade forskarna får inte ha ett jävsförhållande till företaget.
 • Utbetalning sker efter att projektet genomförts och redovisats.

Bedömningskriterier

 • I vilken utsträckning förstudien kännetecknas av ömsesidig nytta.
 • Hur stor genomförbarheten av förstudien är.
 • Vilken potential det finns för fortsatt samarbete efter förstudien
 • Hur samverkan bidrar till hållbar tillväxt.
 • Om och hur förstudien bidrar till ökad likabehandling? (Antidiskriminering och ökad tillgänglighet).

Vid frågor kontakta

Pär Westrin vid LiU Relation
Telefon: 013-28 89 39
E-post: par.westrin@liu.se

Utskriftsvänlig pdf-fil


2017-06-27
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-27