Göm menyn

Allmän hearing om LiU:s nyligen beslutade modell för kvalitetssäkring av utbildning

Hearingen vänder sig till all personal vid LiU och har till syfte att informera om den nya modell för kvalitetssäkring av utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå som universitetsstyrelsen nyligen fastställt.

Hur påverkar den nya modellen arbetet på central-, fakultets- och institutionsnivå? På vilket sätt relaterar kvalitetssäkringsarbetet till det breda kvalitetsarbete som sker inom alla delar av LiU:s utbildning? Hearingen hålls av vicerektor Roger Klinth och utbildningsdirektör Lena Pettersson.

Datum: måndag den 18 september
Tid: 13.15-14.15
Lokal: KY26 (Key-huset, campus Valla)

Datum: måndag den 18 september
Tid: 15.15-16.15
Lokal: Belladonna (Hus 511, campus US)

Datum: måndag den 2 oktober
Tid: 15.15-16.15
Lokal: K3 (Kåkenhus, campus Norrköping)

Bakgrund

Arbetet med kvalitetssäkring av högre utbildning genomgår just nu en förändring. UKÄ kommer fortsatt att granska lärosätenas utbildningskvalitet och rätt att utfärda examen. Däremot sker en förskjutning i det praktiska kvalitetssäkringsarbetet. I stället för att UKÄ genomför regelbundna utbildningsgranskningar förväntas lärosätena själva ansvara för kvalitetssäkringen av sina utbildningar. UKÄ kommer sedan att granska lärosätenas modeller för kvalitetssäkring. Enligt den tidsplan UKÄ presenterat kommer LiU:s kvalitetssäkringsarbete att granskas under 2020.

I slutet av april 2017 fastställde universitetsstyrelsen en modell för kvalitetssäkring av utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Beslutet innefattar ett ramdokument där de olika delarna i LiU:s kvalitetssäkringsarbete beskrivs samt två processbeskrivningar, en mot grund- och avancerad nivå samt en mot forskarnivå, som beskriver hur granskningen av program och kurser kommer att gå till. Under hösten 2017 och tidig vår 2018 kommer den nya modellen att pilottestas på ett antal program och kurser för att sedan gå i skarpt läge från mitten av våren 2018.
 
Nedan finner ni de handlingar som ligger till grund för arbetet.

 


2017-06-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-22