Göm menyn

Nya liu.se - välkommen till skrivarstuga/New website liu.se - welcome to "writers workshop"

Vår nya webb, liu.se, lanserades i mitten av februari. Den riktar sig främst till våra externa besökare - forskare, samverkanspartners, forskningsfinansiärer, studenter, journalister, potentiella studenter och medarbetare m.fl. Varje medarbetare har en egen medarbetarsida på liu.se och samtliga forskare har möjlighet att publicera information om sin forskningsverksamhet. 

Välkommen till skrivarstuga

Under skrivarstugan kan du skriva din medarbetar- och/eller forskningsverksamhetssida och vi, Eva Danielsson och Sara Hammarsten, hjälper till och förklarar på plats.

När: fredagen den 18 augusti kl 10-12
Var: lokal 
Rönnen, hus 463, plan 10, ingång 64 eller 65 på Campus US
Ta med: din dator
Mer info: 
http://old.liu.se/medfak/ike/internt/nya-liu-se?l=sv
 

Medarbetarsida

Syfte: att ge besökare en bra sammanfattande presentation om dig som anställd vid LiU. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss.

Målgrupper: forskare, medarbetare, journalister, studenter m.fl.

Forskningsverksamhetssida

Syfte: att sprida och nyttiggöra kunskap som utvecklar samhället. Vi vill profilera och positionera LiU i forskarvärlden. På den här sidan kan du presentera din forskning, forskningsgrupper, forskningsprojekt, medarbetare etc.

Målgrupper: forskare, forskningsfinansiärer, studenter, samarbetspartners m.fl.

Frågor? Kontakta

Eva Danielsson
Sara Hammarsten

 

Our new website, liu.se, has been running since mid-February. It is aimed primarily at our external visitors - researchers, collaborators, research financiers, students, journalists, potential students and employees, etc. Each employee has its own employee page at liu.se and all researchers have the opportunity to publish information about their research activities.

Welcome to "writer´s workshop"

During the workshop you can write your employee and/or research page and we, Eva Danielsson and Sara Hammarsten, assist and explain in place.

When: Friday August 18 at 10-12
Where: conference room Rönnen, 
house 463, floor 10, entrance 64 or 65, Campus US
Bring: your computer
More info: 
http://old.liu.se/medfak/ike/internt/nya-liu-se?l=eng

Employee page

Purpose: To give visitors a good summary presentation about you as an employee of LiU. It should be easy to get in touch with us.

Target groups: researchers, employees, journalists, students, etc.

Research page

Purpose: to spread and utilize knowledge that develops society. We want to profile and position LiU in the research community. On this page you can present your research, research groups, research projects, employees, etc.

Target groups: researchers, research financiers, students, collaborators and others.

Questions? Please contact

Eva Danielsson
Sara Hammarsten


2017-06-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-14