Göm menyn

Viktiga omprioriteringar från och med den 1 juni för juristenhetens uppdrag kring avtalshantering

Mot bakgrund av ett starkt ökat tryck av såväl avtalsärenden som ett växande behov av juridiskt stöd i andra juridiska ärenden av ökad komplexitet, vill vi informera om några viktiga omprioriteringar inom ramen för juristenhetens uppdrag avseende avtalshantering fr o m 1 juni. Denna nyordning gäller tills dess annat meddelas.

 • Vid behov av hjälp med avtalshantering påminner vi om behovet av att alltid vara ute i god tid.
 • Vid akuta ärenden ber vi om förståelse för att även dessa ärenden måste prioriteras efter tillgängliga resurser vid enheten. Ett akut ärende är ett ärende som är akut p g a oförutsedda händelser som verksamheten självt inte kunnat förutse eller påverka
 • Avtal för granskning bör skickas direkt till avtalsgranskning@liu.se.
 • Normal granskningstid för avtalsärenden är två arbetsveckor – under den närmaste sommarperioden kommer dock denna handläggningstid att utökas till omkring tre veckor.
 • Avtal som hanteras vid enheten kan delas in i två kategorier; dels avtal som enligt delegationsordningen ska undertecknas av någon i universitetsledningen eller där det av delegationsordningen framgår att beslut ”förutsätter samråd med juristenheten”, (s k obligatorisk granskning), dels avtal som enheten, i mån av tid, granskar åt institutioner/enheter och som enbart behöver hanteras på lokal nivå (s k icke-obligatorisk granskning).

  (Rektors delegationsordning: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/639710, universitetsdirektörens delegationsordning: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/640518)
   
 • Avtalsärenden som kommer in kommer genomgå en hård prioritering för att skapa utrymme för våra jurister att i större utsträckning stötta verksamheten i andra juridiska ärenden. Vi ber er därför att hädanefter skicka in endast sådana avtalsärenden där juristgranskning är obligatorisk och i andra hand endast skicka de avtal där ni har konkreta frågeställningar som på förekommen anledning behöver lösas (granskningen kommer då att avgränsas till just den aktuella frågan).
 • Vi kommer också att föregå en kommande formell ändring i delegationsordningen avseende så kallade NDAs (dvs sekretessavtal) och MTAs (sk Material Transfer Agreement). Samråd med juristenheten om sådana avtal är inte längre obligatoriska fr o m 1 juni. För dessa avtalsärenden gäller istället principen ovan, dvs skicka endast de avtal där ni har konkreta juridiska frågeställningar som behöver lösas. Se juristenhetens hemsida för info om sekretessavtal - http://old.liu.se/insidan/juridisk-radgivning/avtalsgranskning/1.722658/Checklista-innan-signering-av-sekretessavtal.pdf
 • Juristenheten kommer fortsättningsvis endast i undantagsfall ha möjlighet att hjälpa till med rena klassificeringar av avtal (dvs att klassa dessa som uppdrag eller bidrag). I första hand hänvisas till planerings- och ekonomiavdelningens redovisningsenhet i dessa frågor.

Juristenheten kommer som vanligt göra allt vi kan för att hjälpa till, men vi behöver inrätta oss efter de resurser som finns tillgängliga och använda dessa på ett mer effektivt sätt för att frigöra resurser för att kunna stötta verksamheten där stödet mest behövs. Vi ber om er förståelse för detta. 

Vi vill också påminna om information, vägledning och avtalsmallar som finns att tillgå på juristenhetens hemsida http://old.liu.se/insidan/juridisk-radgivning?l=sv.

Vill också passa på att påminna om att vi har en jurist regelbundet placerad vid Campus Norrköping då Elisabet Permvall finns till hands på onsdagar (dock varierande veckodag under sommaren) i Täppan. Ta gärna tillfället i akt att boka ett möte med Elisabet på plats. Elisabet finns tillgänglig även under större delen av sommarperioden.


2017-06-01
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-01