Göm menyn

Information från löneenheten/Information from the payroll office

 • Registrera din semester i Primula så snart planeringen inför sommaren är klar. Obs, gäller teknisk och administrativ personal.
  Tänk på att du vid årets slut får ha max 35 sparade semesterdagar.
 • Om du har varit tillfälligt sjuk eller vårdat sjukt barn (max 7 dagar) är det viktigt att du lägger in frånvaron i webbrapporteringen omgående när du är tillbaka på jobbet.
 • Om du har varit sjuk längre än 7 dagar ska ett läkarintyg lämnas in till din HR-konsult för vidare hantering till löneenheten. Glöm inte att meddela vilken dag som var den första sjukdagen.
 • Om du vill begära ersättning för friskvård, gör gärna det i god tid innan sommaren så hinner löneenheten hantera ärendet och du kan få ut din ersättning.
 • Ska du vara föräldraledig? Lämna in blanketten minst en månad innan ledigheten ska börja. Om du tänkt vara föräldraledig i sommar är det alltså hög tid att fylla i blanketten.
 • Om du har en tjänstledighet som går ut under sommaren och som ska förlängas, se till att lämna in blanketten så fort som möjligt.
 • Skicka in dina reseräkningar och utlägg löpande, och passa på att göra klart eventuella ärenden som ligger i systemet eller som ska läggas in där.

 

 • Register your holiday in Primula as soon as possible. Note, this only applies to technical and administrative personnel.
 • Keep in mind that at the end of the year you can only have a maximum of 35 saved holiday days.
 • If you have been temporarily ill or have been taking care of sick child (max 7 days), it is important to report this in the web reporting as soon as you return to work.
 • If you have been ill for more than 7 days, a medical certificate must be submitted to your HR consultant. Do not forget to notify which was the first day of illness.
 • If you wish to request reimbursement for preventive healthcare, please do so well before summer, then the payroll office will handle your case and you will receive your reimbursement.
 • Will you take parental leave? Submit the form at least one month before the leave begins. If you are going to be on parental leave in the summer, then it crucial to fill in the form now.
 • If you have a leave of absence that ends during summer and that is to be extended, make sure to submit the form as soon as possible.
 • Submit your travel and other expenses regularly, and make sure to complete all cases that are in the web reporting system or to be added there

2017-05-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-22