Göm menyn

Beslut om attestordning samt info om reseräkningar

Attestordningen vid Linköpings universitets har reviderats. Attestordningen reglerar ansvar och befogenheter att attestera ekonomiska transaktioner för LiU. Med attest menas att intyga att kontroll har utförts utan anmärkning.

Det är i huvudsak tre förändringar i attestordningen:

  1. Särskild attestordning för reseräkningar/egna utlägg i Primula
    - Beslutsattest ska ske på kostnadsställenivå av utsedd beslutsattestant (idag sker det enligt delegationsordningen för personalärenden och inte av utsedd beslutsattestant)
    - Granskningsattest ska göras av Löne- och HR-systemenheten (LHE). Samtliga underlag ska skannas in till reseräkningen/egna utlägget. Detta för att säkerställa att beslutsattestanten får alla underlag bifogade med reseräkningen för att kunna fullgöra sitt uppdrag som beslutsattestant. Underlag såsom program och itinerary behöver alltså inte skickas i pappersform till LHE, det är endast originalkvitton för egna utlägg som fortsatt behöver skickas in i pappersform för att uppfylla bokföringslagens krav på arkivering
  2. Förtydligande kring jäv och ersättare
    Ingen får beslutsattestera eller teckna utbetalningsbesked i ekonomiska transaktioner som rör denne personligen. Besluts- och slutattest ska i sådana fall normalt ske av högre ansvarig chef
  3. Alla ekonomiska transaktioner ska attesteras (undantag för intäkter)

Instruktion till attestanter i Primula (pdf)>>

Attestordning vid Linköpings universitet, Dnr LiU-2016-00271 (pdf)>>

 


2016-02-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-29