Göm menyn

Förändring av handledarkonstellation

Anmälan om förändring av handledarkonstellation för doktorand vid IKE

Anmälan om förändring av handledarkonstellationen ska utgöras i form av ett dokument med innehåll enligt nedan. Aktuell handledarkonstellation för doktoranden är den konstellation som är registrerad i LADOK. Önskad och föreslagen förändring av handledarkonstellation ska diskuteras med, och intygas med underskrift av, ämnesföreträdaren. I och med godkänd förändring av handledarkonstellation ska doktorandens individuella studieplan uppdateras och revideras utifrån den nya konstellationen och skickas in till forskarutbildningsadministrationen.

 • Doktorandens namn
 • Beskrivning av doktorandens aktuella handledarkonstellation innan tänkta förändring (handledarkonstellation registrerat i doktorandens LADOK, för LADOKutdrag kontakta Sonia Lander, sonia.lander@liu.se)
 • Beskriv önskad handledarkonstellation (kompetenskrav för handledare beskrivs nedan)
 • Motivering till föreslagen förändring av handledarkonstellationen utifrån perspektivet handledning av doktorand avseende genomförandet av forskarutbildning
 • Beskrivning av hur den föreslagna handledarkonstellationen ska fördela tid avseende handledning av doktoranden, mötesfrekvens, ansvar och kompetensområde
 • Vid tillägg av handledare; bilägg beskrivning av personens tidigare erfarenhet av doktorandhandledning samt intyg om genomgången kurs avseende handledning av forskarstuderande
 • Dokumentet ska vara underskrivet av doktoranden, avgående handledare, tillkommande handledare och kvarvarande handledare. Kontrollera i LADOKutdrag för doktoranden att personer registrerade som handledare skrivit under. Meddela eventuell omständighet då underskrift från registrerad handledare inte är möjlig.
 • Dokumentet ska vara underskrivet av ämnesföreträdare
 • Dokumentet ska vara daterat

 

Skicka in anmälan om förändring av handledarkonstellation till forskarutbildningssamordnaren Annelie Munther, IKE-kansli, Campus US.

För diskussion och frågor avseende handledarkonstellation, kontakta forskarutbildningsstudierektor Annelie Lindström (annelie.lindstrom@liu.se) eller Giannis Spyrou (giannis.spyrou@liu.se)

 

Aktuell ämnesföreträdare : Länk till Ämnesindelning vid Medicinska fakulteten och ämnesföreträdare https://liu.se/artikel/amnesindelning-vid-medicinska-fakulteten.

 

Utbildning på forskarnivå vid Linköpings universitet vilar på Högskoleförordningen och tillämpliga delar av det lokala regelverket. Universitetets program för Lika Villkor, universitetets kvalitetssäkringsprogram, fakulteternas beslut kring forskarutbildningens former och organisation utgör dessutom ramverk runt alla utbildningar på forskarnivå vid Linköpings universitet. Målet för utbildningen, som i nationella mål beskrivs ingående, är att doktoranden ska tillägna sig kunskaper inom forskarutbildningens område, utmärkt förmåga att kritiskt och självständigt delta i, planlägga, leda, slutföra och sprida kunskap om forsknings- och utvecklingsprojekt. Utbildningen på forskarnivå ska förbereda för ett kvalificerat arbete såväl inom akademin som i samhället i övrigt.

I utbildningen på forskarnivå är handledningen, dess former och kvalitet, av central betydelse. Relationen mellan handledare och doktorand skall utmärkas av respekt, ömsesidighet, en konstruktiv och kreativ anda samt tydlighet.

 

Kompetenskrav för handledare

 • Huvudhandledaren ska vara docent eller professor
 • Huvudhandledaren ska vara anställd vid LiU eller upplåten enhet till LiU. Anställningen ska förväntas sträcka sig fram till den tidpunkt när doktorandens disputation avses äga rum. Anställningsförhållandet bedöms av institutionsstyrelsen när anmälan för inrättande av forskarutbildning inlämnas.
 • Huvudhandledaren ska verka inom fakultetens vetenskapsområde.
 • Huvudhandledaren ska ha genomgått av fakulteten godkänd handledarkurs eller bedömts ha sådan kompetens. Bedömningen görs av FUS.
 • Biträdande handledare ska ha avlagt doktorsexamen och ha genomgått av fakulteten godkänd handledarekurs eller bedömts ha motsvarande kompetens. Bedömningen görs av FUS.
 • Minst en av handledarna ska ha tjänstemässig koppling till den institution där doktoranden antas (Docent vid LiU och verksam vid universitetssjukvårdsenhet räknas som tjänstemässig koppling till institution).
 • Handledarna sinsemellan får inte vara gifta, sambo/delsbo/särbo eller på annat sätt ha en nära personlig relation till varandra.
 • Jäv får ej förekomma mellan handledare och doktorand.
 • Jämställdhetsperspektiv avseende handledarkonstellationen ska beaktas
 •  

Uppgifter för handledare

Handledarskap inom forskarutbildningen är ett omfattande uppdrag avseende kompetens och varaktighet, samt en nyckelfaktor för en framgångsrik forskarutbildning. Vid tillsättning av handledare ska därför doktorandens behov av högkvalitativ handledning sättas före meritvärdet av ett handledaruppdrag. För varje doktorand ska två handledare utses, varav en ska vara huvudhandledare. Handledare som inte är huvudhandledare kallas biträdande handledare.

 

Handledare ska

 • Huvudhandledaren ska ha ett övergripande ansvar för handledningen vad gäller upplägg och genomförande av forskningsprojekt, samt att tillsammans med doktoranden ha ett ansvar för att forskarutbildningskurser och andra moment så som specificeras i de allmänna och individuella studieplanerna, genomförs
 • Huvudhandledaren ska ansvara för att årlig uppföljning av den individuella studieplanen genomförs, samt att halvtidsseminarium och disputation planeras och genomförs.
 • Huvudhandledaren ska vid anmälan till disputation bidra med en kort beskrivning av de ingående delarbetena samt en specifikation av doktorandens egen insats i det vetenskapliga arbetet. I de fall ett arbete också använts vid en annan avhandling ska en ingående beskrivning av de olika författarnas insatser göras.
 • Huvudhandledaren ska ansvara för att en finansieringsplan upprättas och revideras. Huvudhandledarskapet innebär dock inte ett formellt finansiellt ansvar – det åvilar institutionen.
 • Biträdande handledaren ska komplettera den vetenskapliga kompetensen inom projektet. Det ska tydligt specificeras i den individuella studieplanen vilken roll den biträdande handledaren ska ha.
 • Handledares och doktorandens förväntningar på varandra ska tydliggöras på ett tidigt stadium
 • Handledarna ska vara tillgängliga för diskussioner enligt överenskommelse med doktoranden
 • Handledarna ska inom rimlig tid kommentera manus och utkast samt i övrigt ge regelbunden återkoppling
 • Handledarna ska uppmuntra och bidra till möjligheten för en doktorand att presentera forskning på konferenser/forskarkurser både nationellt och internationellt
 • Handledarna ska bistå doktoranden vid val av publiceringsformer och publiceringskanaler
 • Handledarna ska involvera doktoranden i ansökningar om forskningsmedel och i budgetarbete
 • Handledaren ska bistå doktoranden med karriärplanering och nätverksbyggande

 

Uppgifter för doktorand

Doktoranden ska

 • Fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen samt i dialog med handledarna regelbundet diskutera och revidera denna
 • I dialog med handledarna välja för doktoranden lämpliga kurser
 • Regelbundet medverka aktivt i seminarie- och journal club verksamhet
 • Presentera egen forskning vid seminariet samt konferenser
 • Aktivt delta i ansökningsförfarande, där detta är lämpligt
 • Rapportera aktivitet och försörjning varje termin
 • Genomföra årlig uppföljning

 

Ovanstående förtydligas i Regelverk för forskarutbildning vid medicinska fakulteten Linköpings universitet samt i Handledarpolicy för forskarutbildning vid Linköpings universitet (Dnr LiU-2008-04776).

Kontakt

Annelie Munther, forskarutbildningssamordnare
IKE kansli
Telefon: 013-28 11 44
E-post: annelie.munther@liu.se

Adress:
Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Annelie Munther
581 83 Linköping


Sidansvarig: emelie.nordqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-28