Göm menyn

Halvtidsseminarium

Högskoleförordningen. Mål för doktorsexamen

Nationella Mål eng swe om halvtid 20170516.pdf


Halvtidsseminarium i forskarutbildningen kan endast genomföras vid Campus US eller Campus Norrköping vid Linköpings universitet.


Syfte med halvtidsseminarium

Syftet med halvtidsseminarium är att granska hur avhandlingsprojektet framskrider och att ge hjälp med planeringen för det fortsatta arbetet.

Halvtidsseminariet har karaktären av ett offentligt seminarium, och skall genomföras av varje forskarstuderande som skall avlägga doktorsexamen. Seminariet bör äga rum senast terminen efter det att något av nedanstående villkor är uppfyllt:

  • när ett manuskript är accepterat för publicering/publicerat och ett manuskript sänts in för bedömning.
  • när motsvarande 1,5 år av forskarutbildningen på heltid genomförts.

Anmälan

Ämnesföreträdaren gör, i samråd med doktoranden och huvudhandledaren, en anmälan om halvtidsseminarium som skall skickas till:
Annelie Munther
IKE kansli
Sandbäcksgatan 7, pl 2
Hälsouniversitetet
581 83 Linköping

Anmälan skall göras senast 5 veckor innan planerat seminarium.
Blankett D6: Anmälan om halvtidsseminarium för utbildning på forskarnivå

Anmälan om halvtidsseminarium skall innehålla:

  • Information om tid och plats för seminariet (sal bokas av handledare/doktorand)
  • Förslag till två sakkunniga granskare - Minst en av de sakkunniga skall vara docent och vara ojävig i förhållande till doktorand och handledare. Ingen av de sakkunniga skall vara direkt involverad i det aktuella doktorandprojektet
  • Förslag till ordförande - Ämnesföreträdaren, eller vid förhinder för denne huvudhandledaren (Jäv behöver ej beaktas)
  • Observera att sakkunnig vid halvtidsseminarium ej kan vara opponent vid disputation

Till anmälan bifogas:

  • En handling (5-10 sidor) skriven av respondenten med beskrivning av avhandlingsprojektets innehåll och fortskridande (författad på engelska)
  • Ett utdrag ur LADOK (UT90),som visar på genomgångna forskarutbildningskurser
  • En kopia av publicerade artiklar eller manuskript som avses ingå i en sammanläggningsavhandling alternativt en sammanfattning av utförda och planerade delar av avhandlingsarbetet vid monografiavhandling
  • Individuell studieplan (alla versioner) inklusive forskningsplan (alla versioner)

Doktorand/handledare ansvarar för att handlingar tillsänds sakkunniga.


Genomförande

Vid seminariet presenterar doktoranden avhandlingsprojektets frågeställning, bakgrund och metod, de hittills vunna resultaten och deras betydelse samt det planerade fortsatta arbetet. Presentationen hålls på engelska.
Därefter skall de sakkunniga och seminariedeltagarna få möjlighet att ställa frågor om avhandlingsprojektet till doktoranden och diskutera projektets fortsättning (kan ske på svenska). Även diskussionen hålls på engelska då någon av de sakkunniga eller annan deltagande är engelsktalande.


Protokoll - Sakkunnigas synpunkter

Efter diskussion om t ex projektets kvalitet, utfört och planerat arbete och seminariets framförande ansvarar den sakkunnige, som är ojävig, för att halvtidsprotokollet fylls i.
 

Det skriftliga utlåtandet skall signeras av de sakkunniga, huvudhandledaren, den forskarstuderande och ämnesföreträdaren och skickas till:
Annelie Munther
IKE kansli
Sandbäcksgatan 7, pl 2
Hälsouniversitetet
581 83 Linköping
tillsammans med eventuell reviderad individuell studieplan (se nedan).
Blankett D7: De sakkunnigas bedömning vid halvtidskontroll


Reviderad individuell studieplan

Den individuella studieplanen och forskningsplanen skall följas upp i samband med halvtidsseminariet. Om synpunkter framkommit vid halvtidsseminariet som föranleder en revidering av forskningsplanen och/eller individuell studieplan, skickas en reviderad individuell studieplan tillsammans med protokoll för genomförd halvtidsseminarium till:
Annelie Munther
IKE kansli
Sandbäcksgatan 7, pl 2
Hälsouniversitetet
581 83 Linköping

Det antecknas vad som ändrats med anledning av de synpunkter som framkommit och om ingen ändring sker skall detta motiveras.

Blankett 3b: Revidering av studieplan

Blankett 3d: Revidering av studieplan antagna före 1 juli 2007


Sidansvarig: emelie.nordqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-17