Göm menyn

Krisledning

Syftet med krisledning vid IKE är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig ledning vid uppkomna krissituationer så att verksamhet, funktioner och ledning kan återgå till normalläge snarast möjligt.

IKEs krishanteringsgruppen har i uppgift att samordna institutionens insatser i samband med större händelser såsom olyckor, allvarliga hot, gisslantagande, naturkatastrofer, brand etc. Dvs händelser som kräver omedelbara och samordnade åtgärder i syfte att minimera konsekvenserna. Arbetet leds av IKEs krisledningsgrupp med prefekten som chef och sammankallande. För samtliga funktioner i den centrala krishanteringsgruppen finnas två ersättare.

För hantering av större kriser och för kriser som omfattar flera delar av universitet finns en central krisorganisation inom LiU som styr arbetet och använder institutionen och dess kris-beredskapsorganisation som resurs.

 Bild på ett larm


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-24