Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved before or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Scientific Methodology, 5 credits (8FO0118)

Forskningsmetodik för doktorander, 5 hp

Entries/Anmälan Scientific Methodology

Time: Weeks 9-11, 2024

Number of students: Maximum 30

 

Contents

This course is an introduction to scientific methodology including philosophy of science, qualitative and quantitative methods, research designs, data collection and analysis. The students will also be trained in the writing, presenting and defence of a scientific report.

Kursinnehåll

Denna kurs ger en introduktion till vetenskaplig metodik för doktorander, och innehåller vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa metoder såväl som forskningsdesign, datainsamling och analys av data. I kursen ingår även att skriva, presentera och försvara en vetenskaplig rapport.

Learning outcomes, some examples

By the end of the course the students will be able to:

 • Describe different research designs and sampling strategies used in qualitative and quantitative research and discuss the strengths and weaknesses of results generated by these
 • Formulate, present and discuss appropriate study protocols, including hypotheses, design, sample selection, and data collection and data analysis
 • Critically reflect on possible advantages or disadvantages in choosing alternative scientific methodologies for his/her own research.

For a complete list of learning outcomes, see the syllabus

 

Lärandemål, exempel

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva olika typer av forskningsdesign och strategier för urval som används i kvalitativ och kvantitativ metod samt diskutera styrkor och svagheter i de resultat som genereras utifrån gjorda val
 • Formulera, presentera och diskutera lämpliga studieprotokoll innefattande hypoteser, design, urval, och datainsamling och dataanalys
 • Kritiskt reflektera över fördelar och nackdelar med alternativa metoder för att undersöka egna forskningsfrågor.

För samtliga kursmål, se kursplanen.

Syllabus

Kursplan

 

Educational Methods

The pedagogical approach applied at the Faculty of Medical and Health Sciences is student centered, problem based learning (PBL). The student takes responsibility for his/her own learning, and seeks and evaluates information and knowledge based on own queries and formulated problems. The role of the teacher is to guide and support the students.

Educational methods applied in this course are lectures, tutorial groups, homework assignments and seminars.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, basgrupper, hemuppgifter och seminarier.

 

Admission Requirements

Entry requirement for studies on third-cycle education courses

 • second-cycle degree,
 • 240 credits in required courses, including at least 60 second-cycle credits, or
 • acquisition of equivalent knowledge in some other manner

PhD students are admitted according to the following priority order:
1. PhD students registred at the Faculty of Health Sciences or PhD students strongly connected to the Faculty of Health Sciences registred at other faculties within Linköping University
2. PhD students registred at other faculties within Linköping University
3. PhD students registred at other universities

Participation in the course of other students than above is only possible if there are fewer applicants from the above groups than students to be admitted.

Förkunskapskrav och antagning

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60hp på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Följande prioriteringsordning tillämpas vid antagning::

1. Antagna forskarstuderande vid Medicinska fakulteten eller forskarstuderande antagna vid fakultetsövergripande forskarskola inom LiU.

2. Antagna forskarstuderande vid LiU

3. Antagna forskarstuderande vid andra universitet

Deltagande av andra än ovanstående grupper kan endast ske i mån av plats.

 

Grading / Betygsskala

Pass or Fail / Godkänd eller Underkänd

Previous course evaluation / Senaste kursvärdering

Evaluation autumn 2023 /Kursvärdering ht-23

 

Additional information / Övrigt

The course is normally given in English

Kursspråket är i normalfallet engelska

Course coordination / Kursadministration

Course coordinator / Kursansvarig: Professor Tiny Jaarsma

Examiner /Examinator: Professor Anna Strömberg

Course administrator / Administratör: Nora Östrup

Course webpage for students


Page manager: siw.carlfjord@liu.se
Last updated: 2023-11-16