Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved before or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kardiovaskulär biologi, 5 credits (8FO0080)

Ansökan Kardiovaskulär biologi

Tid: v 3-8 vt 2024

Antal studenter: 10

 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten visa kunskap om

 • Mekanismerna för olika kardiovaskulära sjukdomar som hypertoni, ateroskleros, aneurysm, arytmi, plötslig död och hjärtsvikt
 • Kliniska standardmetoder som används för utvärdering av kardiovaskulär funktion
 • Behandling som bidrar till att bota eller lindra effekten av de olika sjukdomarna

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att

 • Applicera kunskap och integrera resultat från aktuell kardiovaskulärforskning för att diskutera nya hypoteser
 • Utveckla sin praktiska och laborativa förmåga att hantera och behandla vävnadsprover från hjärta och kärl
 • Skriftligt och muntligt presentera hur ett utvalt koncept inom kardiovaskulär biologi kan appliceras på sitt eget forskningsprojekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • Kritiskt värdera litteratur inom basal och klinisk kardiovaskulär biologi genom att läsa och diskutera aktuella forskningsartiklar
 • Kritiskt utvärdera möjligheten för ett utvalt koncept inom kardiovaskulär biologi att framgångsrikt appliceras och genomföras på sitt eget forskningsprojekt

Innehåll

Kärltonus och vaskulär biologi kopplat till hypertoni

Endotelcelldysfunktion och kvävemonoxid

Pulsåderbråck

Ateroskleros - bakomliggande biologi, utveckling och utmaningar

Plackruptur, hjärtinfarkt och stroke

Farmakoligisk behandling av hjärtinfarkt

Regeneration av hjärta

Angiogenes - molekylära mekanismer och kliniska implikationer

Patofysiologi kring hjärtarytmier

Plötslig död, långt QT-syndrom och HERG-kanaler

Beskrivning och kritisk granskning av hur nya koncept kan tillämpas i forskningsprojekt

 

Pedagogiska metoder

Föreläsningar, laborationer, experimentella demonstrationer, seminarier, individuell skriftlig rapport och muntliga presentationer.

Kursen ges delvis parallellt med kursen Cardiovascular Biology på Master-nivå, med gemensamma föreläsningar. De forskarstuderande har separata seminarier på forskarnivå och separata uppgifter. Om en forskarstuderande tidigare har genomgått kursen på Master-nivå kan kursen tillgodoräknas på forskarnivå genom att studenten presenterar skriftlig rapport och redovisar muntligt (examinationsmoment 2-3 nedan).

Den pedagogiska metod och filosofi som används är studentbaserat lärande. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under kursen. Kursen ges på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

 

Examination

 1. Förmåga att besvara teoretiska frågor (inom lärandemålens omfång) från examinatorn vid seminarierna
 2. Skriftlig rapport liknande en litteraturstudie om hur ett utvalt koncept inom kardiovaskulär biologi kan appliceras på sitt eget forskningsprojekt
 3. Muntlig presentation av rapporten vid seminarier och kritisk granskning av andra studenters rapporter och presentationer (opposition)

Studenten äger, om det är praktiskt möjligt, rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig.

 

Antagning

Grundläggande behörighet

Antagen till utbildning på forskarnivå

Doktorander antas enligt följande prioriteringsordning:

 1. Doktorander registrerade vid Hälsouniversitetet eller doktorander starkt förknippade med Hälsouniversitetet som registrerats vid andra fakultetet inom Linköpings universitet
 2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet
 3. Doktorander registrerade vid andra universitet

Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser.

 

Särskild behörighet

Före kursen skall studenten ha kunskap om kardiovaskulär fysiologi beskriven i textböcker som An introduction to vascular biology av Hunt, Poston, Schachter och Halliday och An introduction to cardiovascular physiology av Levick. Studenten ska väl känna till grundläggande koncept inom kardiovaskulär biologi såsom hjärtcykeln, aktionspotential i hjärtceller, reglering av hjärtats minutfolym reflex reglering av blodtryck, blodkärlens och perifera motståndet, endotelceller och blodkärl tonus.

 

Betyg

Godkänd eller underkänd.

 

Kursvärdering

Kursvärdering ska pröva om kursmålen uppnåtts.

 

Intyg

På studentens begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig.

 

Kurslitteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning av relevant litteratur före kursstart.

 

Övrigt

Om kursen dras tillbaka eller är föremål för stora förändringar enligt denna kursplan erbjuds normmalt min tre examinationstillfällen inom ett år, ett av dem i nära samband med det första tillfället. Kursen ges i normala fall på engelska.

 

Kursansvarig och examinator: Docent Jordi Altimiras, IFM

Bitr kursansvarig: Docent Johan Brask, IKE

 


Page manager: siw.carlfjord@liu.se
Last updated: 2023-06-15