Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Smärta och smärtbehandling, 5 hp (8FO0092)

 

Entries/Anmälan Smärta och smärtbehandling, 5 hp

Tid: Veckorna 14-23 2024.

Inledning

Kursens mål är att är att fördjupa studenternas kunskap och förståelse av den komplexa interaktionen mellan olika faktorer aktuella vid t ex. smärtanalys, intervention och utvärdering av smärtrelaterade variabler aktuella inom klinisk forskning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 

Kunskap och förståelse

 • beskriva och förklara olika teorier och modeller för smärta och smärtpresentation både i ett historiskt och ett modernt perspektiv

 • beskriva och förklara den komplexa interaktionen mellan fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella dimensioner samt hur de kan influera smärta och smärtupplevelse

 • förklara hur olika mekanismer på olika nivåer i smärtsystemet till följd av nervsystemets plasticitet och irreversibla förändringar påverkar smärtan

 • förklara skillnader mellan patienter med akuta‐ respektive långvariga smärttillstånd
   

Färdighet och förmåga

 • värdera och motivera icke‐farmakologiska behandlingar (dock inte invasiva metoder) för individuella patienter och subgrupperingar av patienter med långvarig smärta baserat på smärtanalys och evidens från såväl ett uni‐ som multiprofessionellt perspektiv

 • ställa samman, värdera och presentera aktuell forsknings betydelse för smärta och smärtbehandling med medvetenhet om metodologiska styrkor och svagheter

 • värdera och motivera vad en smärtanalys bör innehålla och reflektera över hur patientens smärtpresentation samt aktuella smärtmekanismer kan influera attityd, bedömning, behandling

 • värdera och motivera olika utfallsmått för variabeln smärta ur ett forskningsperspektiv

 • med utgångspunkt från olika problemområden inom smärta och smärtbehandling, samt områden med relevans för det egna forskningsfältet, ha förmåga att motivera behandling såväl som utvärdering/utfallsmått i olika kontexter

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över hur kultur och genus kan påverka patientens smärtupplevelse i relation till behandling och utvärdering av effekter samt dess betydelse ur ett forskningsperspektiv

   

Innehåll

 • biopsykosociala smärtteorier/modeller och interaktion mellan patofysiologiska, psykologiska och sociala faktorer

 • smärtanalys och klassificering av patienter med akut respektive långvarig smärta

 • teorier och modeller som grund för att förstå olika dimensioner av smärta

 • behandling av patienter med akut/långvarig smärta ur ett kliniskt perspektiv

 • variabilitet, mätfel och andra faktorer som påverkar variabler och komplicerar planering, genomförande och tolkning av kliniska studier som inkluderar patienter med akut/långvarig smärta

 • olika utvärderingsinstrument/utfallsmått samt resonemang om minsta kliniska relevanta skillnad.

Pedagogiska metoder

Kusens föreläsningar är gemensamma med studenter vid medicinska fakulteten som läser en parallell kurs i ”Smärta och smärtbehandling” på avancerad nivå vid Linköpings universitet. Därutöver är undervisningsformerna gruppdiskussioner och seminarium specifikt för forskarstuderande och omfattar egna litteraturstudier och reflektioner.
 

Den pedagogiska metod och filosofi som används är problembaserat lärande (PBL). PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under kursen.

Examination

Kursen examineras genom följande obligatoriska moment:

Individuellt skriftligt fördjupningsarbete med relevans för egen forskning

Seminarium muntligt i grupp

 

Obligatoriska moment är gruppdiskussioner.

 

Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig.

Antagning

Grundläggande behörighet

Antagen till utbildning på forskarnivå.

 

Doktorander antas enligt följande prioritetsordning:

 1. Doktorander registrerade vid Medicinska fakulteten eller doktorander starkt förknippad med Medicinska fakulteten som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet

 2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet

 3. Doktorander registrerade vid andra universitet

   

  Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser.

Betyg

Godkänd eller Underkänd.

Kursvärdering

Kursvärdering ska pröva om kursmålen uppnåtts.

 

Intyg
På studentens begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig.

Kurslitteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

Övrigt

Om kursen dras tillbaka eller är föremål för stora förändringar enligt denna kursplan erbjuds normalt minst tre examinationstillfällen inom ett år, ett av dem i nära samband med det första tillfället.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Examinator: Allan Abbott

Kursansvarig: Kajsa Johansson

Administratör: Wiveca Wallberg

 

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-15