Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Molekylär virologi, 5 hp  (8FO0117)

Molecular Virology, 5 credits

 

Entries/Anmälan

 

Tid/Time:  Vecka 35-44 2023/  Weeks 35-44 2023

 

Kursinnehåll/Contents

I kursen kommer studenten att få fördjupad kunskap inom olika aspekter av virologi – från de molekylära grunderna i virusets livscykel till betydelsen av virus i humanmedicin samt det bioteknologiska användandet av virus. I kursen ingår också applicering av bioinformatiska verktyg för studier av virusevolution och epidemiologi. Följande delar ingår:

 • Molekylära mekanismer i virusets livscykel
 • Nya virus och pandemier
 • Virologiska metoder i forskning
 • Mekanismer som styr virusevolution
 • Virussjukdomar hos människan
 • Viral immunologi, antiviraler och vacciner
 • Virusvektorer och genterapi
 • Humangenetik och viral patogenes
 • Bioinformatik och fylogeni

In the course, the student will acquire an overview of several different aspects of the virology field and understand the importance of viruses for human medicine and health as well as the use of viruses in biotechnology and cell biology. Furthermore, the student will gain a deeper understanding of virus function on a molecular level and how this has implications for human health. The course consists of lectures by senior scientists that are experts in respective fields, and will highlight recent research advances. The course also consists of tutorial groups and seminars where fundamental and recent aspects of virology are discussed. The course also include a bioinformatic exercise related to virus evolution, phylogenetics and disease transmission. The course will address the following themes:

 • Molecular mechanisms of the virus life cycle
 • Emerging viruses and pandemics
 • Virological methods in research
 • Mechanisms of virus evolution
 • Human viral diseases
 • Viral immunology, antiviral therapy and vaccination
 • Viral vectors and gene therapy
 • Infection genetics and viral pathogenesis
 • Bioinformatics and phylogenetics

Förkunskapskrav/Admission requirements

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Entry requirement for studies on third-cycle education courses

 • second-cycle degree,
 • 240 credits in required courses, including at least 60 second-cycle credits, or
 • acquisition of equivalent knowledge in some other manner

Lärandemål/Learning outcomes

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Förklara viruslivscykler på molekylär nivå och identifiera dess betydelse för uppkomst av sjukdom
 • Förklara den bioteknologiska betydelsen av virus och dess användning för behandling av sjukdom
 • Redogöra för olika virologiska discipliner på en övergripande nivå och kategorisera dem i ett större sammanhang

Färdighet och förmåga

 • Studera virusevolution och epidemiologi med bioinformatiska verktyg

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera och kritiskt värdera vetenskapliga artiklar inom det virologiska forskningsområdet

 

By the end of the course the students will be able to:

Knowledge and understanding

 • Explain the molecular details of the virus life cycle and identify the implications for human disease and treatment
 • Explain the biotechnological importance and usage of viruses Relate and summarize different virological disciplines in a broader context

Competence and skills

 • Study virus evolution and epidemiology with bioinformatic tools

Judgement and approach

 • Analyse and critically evaluate scientific papers in the field of virology

                         

Pedagogiska metoder/Educational methods

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, seminarier, basgrupper, demonstrationer och laborationer.

The pedagogical approach applied at the Faculty of Medical and Health Sciences is student centered, problem based learning (PBL). The student takes responsibility for his/her own learning, and seeks and evaluates information and knowledge based on own queries and formulated problems. The role of the teacher is to guide and support the students.

Educational methods applied in this course are lectures, seminars, tutorial groups, group assignments, demonstrations and laboratory work. 

 

Kurslitteratur/Recommended reading

En förteckning över relevant litteratur kommer att finnas tillgänglig före kursstart.

A list of recommended literature will be provided by the course coordinator before the start of the course.

 

Övrigt/General information

I kursen sker samläsning med kurs inom Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap.

Kursspråket är engelska.

The course is read together with a course in the Master’s Programme in Experimental and Medical Biosciences, and the course language is English

 

Kursplan

Syllabus

 

Kursadministration

Kursansvarig och examinator: Johan Nordgren

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-13