Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Avancerad kvalitativ metodik, 5 hp (8FO0131)

Advanced Qualitative Methodology, 5 credits

Entries/Ansökan

Tid / Time: Nästa kurs ges vt-25  / Next course is planned for spring 2025

 

Kursinnehåll / Contents

Kursen ” Avancerad kvalitativ metodik” (5hp)  omfattar kvalitativa analysmetoder, principer för trovärdighet och överförbarhet inom kvalitativ forskning samt data- och metodtriangulering, inklusive mixade metoder (eng. mixed methods). Kursen vänder sig till dig som planerar eller genomför kvalitativ forskning och/eller använder kvalitativa data i studier med mixed methods. Syftet med kursen är ökad kunskap om kvalitativ forskning, och att säkerställa trovärdig användning av kvalitativa forskningsmetoder inom hälso- och sjukvård. Som kursdeltagare kan du använda eget material i kursen eller ta del av exempel från aktuell kvalitativ forskning.

The course Advanced Qualitative Methodology (5 credits) provides knowledge regarding methods for analysing qualitative data, principles for trustworthiness and transferability in qualitative research, and data/method triangulation including mixed methods. The course is designed for doctoral students planning or conducting qualitative research, but also students who use qualitative data as part of their mixed methods projects. The aim of the course is to provide advanced knowledge and understanding of qualitative research, and to ensure a trustworthy application of qualitative methods in Health Care research. Participants may use their own research for the study assignments, or apply examples from current qualitative research.

 

Studierna bedrivs på halvfart och deltagarna har gemensamma, schemalagda föreläsningar och seminarier under två veckor, samt examination under en senare, tredje förutbestämd vecka. Däremellan arbetar kursdeltagarna med sitt eget lärande utifrån litteratur, och rapporterar det i en skriftlig och muntlig examinationsuppgift.

The course requires half time study, and consists of lectures and seminars during two weeks, and an examination a few weeks later. In-between the students are expected to engage in literature studies and producing a written examination assignment, also to be presented orally.Förkunskapskrav / Admission Requirements

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna kurs krävs också genomgången kurs i Grundläggande kvalitativ metodik 5 hp, eller  motsvarande.


Följande prioriteringsordning tillämpas vid antagning::

1. Antagna forskarstuderande vid Medicinska fakulteten eller forskarstuderande antagna vid fakultetsövergripande forskarskola inom LiU.

2. Antagna forskarstuderande vid LiU

3. Antagna forskarstuderande vid andra universitet

Deltagande av andra än ovanstående grupper kan endast ske i mån av plats.

 

Entry requirements for studies on third-cycle education courses

  • second-cycle degree,
  • 240 credits in required courses, including at least 60 second-cycle credits, or
  • acquisition of equivalent knowledge in some other manner

Special requirement for this course is Basic Qualitative Methodology, 5 credits, or other comparable knowledge.

 

PhD students are admitted according to the following priority order:
1. PhD students registered at the Faculty of Health Sciences or PhD students strongly connected to the Faculty of Health Sciences registered at other faculties within Linköping University
2. PhD students registered at other faculties within Linköping University
3. PhD students registered at other universities

Participation in the course of other students than above is only possible if there are fewer applicants from the above groups than students to be admitted.

 

Kurslitteratur / Course Literature

Förslag på kurslitteratur kommer att meddelas före kursstart / A list of relevant literature will be provided before the start of the course.

 

Senaste kursutvärdering / Previous course evaluation

 

Övrigt / Additional information

Kursen ges i normalfallet på engelska / The course is normally given in English.

Kursplan

Syllabus

Course administation

Course coordinator and examiner: Ann Catrine Eldh

Administrator: Nora Östrup

Course webpage for students


Sidansvarig: nora.ostrup@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-18