Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig om det finns frågor eller uppstår problem? I första hand kan du vända dig till institutionens forskarutbildningsstudierektor (FUS).  Du kan också kontakta ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) eller sekretariatet i FUN.  Företagshälsovården och Studenthälsan är andra ställen dit du kan vända dig. För kontaktuppgifter, se nedan.

Det finns en handläggningsordning för hantering av problem:

  • I första hand kontaktas FUS (vid jäv, den ställföreträdande).
  • Om institutionen, handledaren eller doktoranden anser att ärendet behöver granskas av bedömare utanför institutionen kan endera parten begära detta av FUN efter att FUS informerats.
  • En grupp som ska bereda ärendet utses av FUN. Gruppen består av ordförande i FUN, en lärarrepresentant, en forskarstuderanderepresentant samt sekreteraren. Ärendet föredras sedan för nämnden, då även doktoranden, huvudhandledaren och en representant från institutionsledningen har rätt att närvara.
  • Beslutet kan innebära att ärendet utreds ytterligare av FUS, alternativt externa sakkunniga som dekanus utser. FUNs beslut ska bestå av ett sakutlåtande och en rekommendation till hur institutionen bör handlägga ärendet.
  • Om institutionen eller doktoranden är missnöjd med FUN:s beslut hänskjuts ärendet till fakultetsstyrelsen (FSM).

Företagshälsovården (för forskarstuderande med doktorandanställning)

Studenthälsan (för forskarstuderande med utbildningsbidrag)

Forskarutbildningsstudierektorer, FUS, vid respektive institution

FUN-ordförande eller FUNs sekretariat

Forskarutbildning Hälsouniversitetet


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-09