Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Registrering och uppföljning under utbildningen

Registrering och rapportering i Ladok

I Ladok (system för dokumentation av studieresultat) registreras uppgifter som rör forskarutbildningen. Dessa används t.ex. av Utbildningsdepartementet och ligger till grund för den statistik som Högskoleverket och Statistiska Centralbyrån framställer över doktorander i Sverige. När doktoranden antas till forskarutbildning görs en registrering i Ladok. Under forskarutbildningen ska avklarade poäng rapporteras in i Ladok. Detta görs av institutionens Ladok-rapportörer. Examinatorn för respektive forskarutbildningskurs ansvarar för att godkända forskarutbildningskurser anordnade vid HU rapporteras in till Ladok. Kurser som genomgåtts vid andra lärosäten skall godkännas av FUS och rapporteras i Ladok.
 

Rapportering av aktivitet och försörjning
Två gånger per år skall forskarstuderandes aktivitetsgrad och typ av försörjning under den gångna terminen rapporteras in i Ladok. Det är viktigt att rätt aktivitetsgrad rapporteras i Ladok. Aktivitetsgrad är den procentsiffra av heltids forskarstudier doktoranden har kunnat bedriva under terminen. Det är således inte tjänsteomfattningen som skall rapporteras utan faktiskt använd tid för forskarutbildningen, även om denna bedrivits på fritiden (beräknat i % av heltid 40 tim/vecka). De doktorander som har doktorandtjänst och som har undervisningsskyldighet eller administrativt arbete, skall minska aktiviteten i motsvarande grad.

I samtliga fall där aktiviteten varierar över terminen, t ex beroende på studieavbrott eller examen skall den inrapporterade aktiviteten avse ett genomsnitt över terminen. Även för en doktorand som påbörjar studierna mitt i terminen skall aktiviteten avse ett genomsnitt över terminen.

OBS! För låg aktivitet kan innebära att examen inte kan tas ut.

Årlig uppföljning

Den individuella studieplanen ska följas upp minst en gång varje år. Uppföljningen ska signeras av doktorand och handledare (i förekommande fall även verksamhetschef eller motsvarande) och innehålla följande uppgifter:

  • Avklarade moment enligt plan
  • Avvikelser från den individuella studieplanen vad gäller framsteg i planerat forskningsprojekt eller genomförande av poänggivande moment
  • Avvikelser från planerad tidsplan eller finansieringsplan
  • Om det är större avvikelser jämfört med ursprunglig planering ska en reviderad individuell studieplan skickas in tillsammans med den årliga uppföljningen

Blankett - Årlig uppföljning av utbildning på forskarnivå

 

 

Forskarutbildning Hälsouniversitetet


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-31