Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Halvtidsseminarium

Ett halvtidsseminarium är ett obligatoriskt, offentligt utlyst seminarium där det vetenskapliga arbetet diskuteras. Syftet med halvtidsseminariet är att kvalitetsgranska hur avhandlingsprojektet framskrider liksom doktorandens progression och att bistå med planeringen för det fortsatta arbetet. Halvtidsseminariet skall genomföras senast två år efter antagning vid heltidsstudier, (alternativt senast fyra år efter antagning vid halvtidsstudier) eller när två artiklar har skickats in för publicering. Ämnesföreträdaren gör, i samråd med doktoranden och huvudhandledaren, anmälan om halvtidsseminarium till FUS. Halvtidsseminarium i forskarutbildningen kan endast genomföras vid Campus US eller Campus Norrköping vid LiU.

 

Anmälan om halvtidsseminarium skall innehålla

  • Information om tid och plats för seminariet (sal bokas av handledare/doktorand)
  • Förslag till två sakkunniga granskare - minst en av de sakkunniga ska vara docent eller professor och vara ojävig i förhållande till doktorand och handledare. Ingen av de sakkunniga ska vara direkt involverad i det aktuella doktorandprojektet. OBS! Ingen av de sakkunniga kan vara opponent vid disputationen.
  • Förslag till ordförande - ämnesföreträdare alternativt huvudhandledare.
  • Doktorandens beskrivning av avhandlingsprojektets innehåll och fortskridande på engelska (5-10 sidor)
  • Ett utdrag ur Ladok som visar på genomgångna forskarutbildningskurser
  • En kopia av publicerade artiklar eller manuskript som avses ingå i en sammanläggningsavhandling alternativt en sammanfattning av utförda och planerade delar av avhandlingsarbetet vid monografiavhandling                                    
  • Den senaste versionen av den individuella studieplanen. Tidigare versioner av individuell studieplan kan rekvireras vid behov.

Genomförande

Vid seminariet presenterar doktoranden på engelska avhandlingsprojektets frågeställning, bakgrund och metod, de hittills vunna resultaten och deras betydelse samt det planerade fortsatta arbetet. Därefter skall de sakkunniga och seminariedeltagarna få möjlighet att ställa frågor om avhandlingsprojektet till doktoranden och diskutera projektets fortsättning. Diskussionen kan ske på svenska eller engelska.

Sakkunnigas synpunkter

Efter diskussion om t.ex. projektets kvalitet, utfört och planerat arbete, doktorandens progression och seminariets framförande ansvarar den sakkunnige för att halvtidsprotokollet fylls i. Det skriftliga utlåtandet skickas in till FUS.  Om synpunkter framkommit vid halvtidsseminarium som föranleder en revidering av forskningsplanen och/eller övriga dokument i den individuella studieplanen antecknas vad som ändrats och om ingen ändring skett skall detta motiveras. Halvtidsprotokollet skickas till FUS för diarieföring och arkivering.

 
För information om vem du ska lämna in din anmälan till, vänligen se respektive institutions webbsida.

 

Forskarutbildning Hälsouniversitetet


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-09