Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Vetenskaplig text, 5 hp
The Art and Science of Scientific Writing, 5 credits (8FO0073)

Anmälan/Entries The Art and Science of Scientific Writing

Obs! Kursen har senarelagts till HT-24. Du som anmält dig kommer att få information via E-post.

Attention! The course has been postponed until autumn semester 2024. Those who already did register will be informed personally.

 

Kursen ges i form av sju kursdagar utspridda över vårterminen 2024 (preliminär planering). Mera detaljer kommer att lämnas då kursansvarig har rekryterats.

Kursen ges på plats på Campus US, Linköpings universitet

The course contains seven course days, spread over the spring semester 2024 (preliminary plan). More information will be provided when a course coordinator has been recruited.

The course will take place on-site, at Campus US, Linköping University


Max antal studenter / Maximum number of students: 15

KURSDOKUMENT

KURSUTVÄRDERING

Inledning/Introduction

Kursen behandlar frågor kring den vetenskapliga artikelns form och innehåll, god språkbehandling, publiceringsprocessen och vetenskapliga tidskrifters redaktionella arbete. Vetenskapligt skrivande kräver både faktamässig kunskap (propositionell eller deklarativ kunskap) och praktiska färdigheter (”know-how”, procedural kunskap). Stor tonvikt läggs därför på själva hantverket att skriva vetenskapliga texter, bl.a. genom konkreta skrivövningar, förmedling av handfasta råd som kan omsättas i handling, samt diskussioner med utgångspunkt från deltagarnas upplevda problem och svårigheter.

The course deals with issues concerning the structure and content of the scientific article, principles for effective academic writing, the publishing process and editorial work of scientific journals. Scientific writing requires both factual knowledge (propositional or declarative knowledge) and practical skills ("know-how", procedural knowledge). Great emphasis is therefore placed not only on the “theory” of writing, but also on the actual craft of writing scientific texts, e.g. through concrete writing exercises in workshops and communication of hands-on advice, as well as discussions based on the participants' perceived writing challenges.

 

Lärandemål / Learning outcomes

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa förtrogenhet med den vetenskapliga artikelns strukturella uppbyggnad och vanliga bedömningsprinciper vid granskning av vetenskapliga artiklar

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa principer för den vetenskapliga artikelns strukturella uppbyggnad i egen text
 • Tillämpa principer för god språkbehandling i egen text

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska vetenskapliga artiklar med avseende på form
 • Reflektera kring vanliga utmaningar i den vetenskapliga artikeln och publiceringsprocessen

 

By the end of the course the students will be able to:

Knowledge and understanding

 • Demonstrate familiarity with the structure of the scientific article and criteria for assessing scientific articles

 

Competence and Abilities

 • Apply principles for structuring scientific articles in your own text
 • Apply principles for effective academic writing in your own text

 

Judgement and approach

 • Critically review scientific articles with regard to their structure
 • Reflect on common challenges in the writing and publishing process of scientific articles

Innehåll / Contents

 

 • Principer för den vetenskapliga artikelns strukturella uppbyggnad
 • Språkbehandlingsprinciper
 • Granskning av artiklar med avseende på deras form
 • Bedömningsprinciper vid granskning av vetenskapliga artiklar
 • Praktiskt arbete med egna vetenskapliga texter i workshopform
 • Publiceringsprocessen
 • Vetenskapliga tidskrifters redaktionella arbete och ställningstaganden beträffande vetenskapliga artiklar
 • Diskussioner kring praktiska erfarenheter av olika aspekter av skrivande- och publiceringsprocessen

 • The structure of the scientific article
 • Principles for effective academic writing
 • Assessment of articles with respect to their form
 • Criteria for reviewing scientific articles
 • Practical work with own scientific texts in workshops
 • The publishing process
 • The editorial work of scientific journals and peer reviewing of scientific articles
 • Discussions about practical experiences of different aspects of the writing and publishing process.

 

Examination / Examination

Examination sker genom skriftlig inlämning av uppgifter och texter samt genom aktiva insatser på seminarierna i enlighet med lärandemålen. Frånvaro från seminarier kompletteras med olika skriftliga uppgifter. 

Examination takes place through submission of written assignments and texts as well as through active efforts at the seminars in accordance with the learning outcomes. Absence from seminars is supplemented with various written assignments. 

 

Antagning / Admission

Grundläggande behörighet: antagen till utbildning på forskarnivå.

Doktorander antas enligt följande prioritetsordning:

 1. Doktorander registrerade vid Hälsouniversitetet eller doktorander starkt förknippad med Hälsouniversitetet som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet
 2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet
 3. Doktorander registrerade vid andra universitet

Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser.

 

Eligibility: admitted to postgraduate education.

Doctoral students are admitted according to the following order of priority:

1. Doctoral students registered at the medical faculty of Linköping University or doctoral students strongly associated with the medical faculty of Linköping University who are registered at other faculties within Linköping University

2. Doctoral students registered at other faculties within Linköping University

3. Doctoral students registered at other universities

Participation of students other than above is only possible if there are fewer applicants from the above groups than the number of places available.

 

Kurslitteratur / Course literature

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

The course organizer will provide the participants with a list of relevant literature prior to the start of the course.

 

Övrigt / Miscellaneous

Kursen ges i normala fall på engelska.

The course is usually provided in English.

 

Kursansvarig och examinator: Beslut ej taget 

Course coordinator and examiner: To be decided

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-11-09