Göm menyn

Medicinsk pedagogik, 5 högskolepoäng/
Medical Education, 5 credits

Forskarutbildningsnivå

Ansökan till Medicinsk pedagogik

Tid: v 36, 40, 44, 48 2019
Max antal deltagare: 12


Inledning
Kursen behandlar teoretiska perspektiv på och empirisk forskning inom medicinsk pedagogik.  Med
medicinsk pedagogik avses pedagogiska processer och lärande såväl i hälso- och sjukvårdens
professionsutbildningar som i dess praktiker.
 

Lärandemål (utgångspunkt för examination)
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
•  Avgränsa och problematisera medicinsk pedagogik som forskningsfält i Sverige och
internationellt samt positionera egen forskning i relation till detta,
•  Visa djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet i
relation till egen forskning, och
•  Visa förtrogenhet med forskningstraditioner inom och teoretiska perspektiv på medicinsk
pedagogik och lärande.
 

Färdighet och förmåga
•  visa förmåga till vetenskaplig analys och självständig kritisk granskning genom granskning av
aktuella medicinpedagogiska avhandlingar
•  muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera teoretiska perspektiv, aktuell
forskning och forskningsresultat inom fältet.
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•  Visa fördjupad insikt om möjligheter och begränsningar med olika perspektiv på och ansatser
till forskning inom medicinsk pedagogik.
 

Innehåll
Medicinsk pedagogik som forskningsfält, dess framväxt, aktuell forskning och teoretiska perspektiv
på pedagogiska processer och lärande inom hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar och
praktiker.
 

Pedagogiska metoder
Självständiga studier och gruppdiskussioner, föreläsningar och doktorandledda seminarier.
Den pedagogiska metod och filosofi som används är problembaserat lärande (PBL). PBL innebär att
studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon
behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet.
Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att
kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under kursen.
Kursen ges på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och
utvecklas.

Examination
Kursen examineras genom framläggande av individuell självständig analys och granskning av en
aktuell avhandling i medicinsk pedagogik samt genom individuellt författande av ett ’position paper’,
där den egna forskningen placeras in i relation till forskningsfältet. För godkänd kurs krävs också
aktivt deltagande i gruppdiskussioner och seminarier. Förnyad examination vid eventuell frånvaro
från examinationen i helhet eller delar genomförs som individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination.
En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig.
 

Antagning
Grundläggande behörighet
Antagen till utbildning på forskarnivå.
 

Betyg
Godkänd eller Underkänd.
 

Kursvärdering
Kursvärdering ska pröva om kursmålen uppnåtts.
 

Intyg
På studentens begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig.
 

Kurslitteratur
Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.
 

Övrigt
Om kursen dras tillbaka eller är föremål för stora förändringar enligt denna kursplan erbjuds normalt
minst tre examinationstillfällen inom ett år, ett av dem i nära samband med det första tillfället.
Kursen ges i normala fall på engelska.

 

Examinator: Madeleine Abrandt Dahlgren

Administratör: Kajsa Bendtsen


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-04