Göm menyn

 

Mättekniker för hudens medfödda reaktivitet, 3 hp (8FO0120)

Measurement techniques for the skin’s innate reactivity, 3 credits

 

Entries/Anmälan

Tid: 1d v 10, 2 dgr v 14, 1 d v 18, under vt 2022

Innehåll

Kursen behandlar hudens anatomiska struktur, funktion och reaktivitet. Den ger även inblick och färdighet i olika mättekniker för att mäta variabiliteten i hudens funktion och reaktivitet, samt mätteknikernas möjligheter och begränsningar.

Kursen belyser hudens anatomi och fysiologi med avseende på struktur, funktion, individuell variabilitet och reaktivitet, och ger färdigheter i diagnostiska metoder och mättekniker såsom naked eye bedömning, evaporimetri, optiska tekniker och impedans.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, grupparbete och laborationer. En del av undervisning bedrivs online i form av gruppdiskussioner runt nyckelartiklar.   

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriva hudens anatomiska struktur och uppbyggnad samt funktion och reaktivitet
  • Översiktligt redogöra för olika mättekniker för att mäta variabiliteten i hudens funktion och reaktivitet vid hälsa och sjukdom.
  • Redogöra för vilken betydelse och inverkan hudens medfödda reaktivitet har på olika mättekniker.

Färdighet och förmåga

  • Använda tekniker för att mäta hudens funktion och reaktivitet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Förstå möjligheter och begränsningar av olika mättekniker för huden i den egna forskningsmiljön

Examination

Examinationen sker muntligt vid ett gemensamt seminarium och baseras på resultaten från laborationerna (obligatoriska moment) för en bredare analys av frågeställningar relaterat till kursmålen. Reflektion över relevansen av kursinnehållet för det egna forskningsarbetet uppmuntras.

 

Student som inte uppnått godkänt resultat erbjuds ett tillfälle till omexamination i anslutning till kursen. Därefter erbjuds deltagande i examination vid senare kurstillfälle. Omfattningen vid omexamination skall vara densamma som vid ordinarie examination.

 

Förkunskapskrav och antagning

 

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Doktorander antas enligt följande prioritetsordning:

  1. Doktorander registrerade vid Medicinska fakulteten eller doktorander starkt förknippad med Medicinska fakulteten som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet

  2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet

Doktorander registrerade vid andra universitet

 

Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser.

Betyg

Godkänd eller Underkänd.

 

Intyg

På studentens begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig.

 

Kurslitteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

 

Kursplan

 

Examinator: Rolf Saager

Kursansvarig: Hanna Jonasson

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-23